Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/120
Název projektuSvolávání členů krizových štábů v Moravskoslezském kraji s využitím AMDS
ŘešitelRostek Petr Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na využití systému AMDS (Automatic Mesage Delivery System) pro potřeby svolávání a informování osob zařazených do Krizového štábu Moravskoslezského kraje a krizových štábů obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji. V rámci jeho řešení bude navržen model postupu svolávání. Navrhované modelové řešení bude prakticky testováno na Operačním a informačním střediskem Hasičského a záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále OPIS HZS MSK). Na základě výsledků testu bude provedena optimalizace modelového řešení.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
Ing. Karolína Chmelíková
Ing. Petr Rostek
Ing. Petr Rostek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Členové řešitelského týmu:
- Ing. Petr Rostek - student doktorského studia v prezenční formě, Katedra ochrany obyvatelstva (050)
- Ing. Karolína Chmelíková – student doktorského studia v prezenční formě, Katedra ochrany obyvatelstva (050)
- doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D. - akademický pracovník, Katedra ochrany obyvatelstva (050)
Projekt bude realizován v součinnosti s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, odpovědný pracovník plk. Ing. Antonín Krömer, ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Cílem projektu je:
- návrh modelu svolání a informování pro ověření v praxi v podmínkách OPIS HZS MSK;
- testování navrženého modelového řešení v podmínkách OPIS HZS MSK;
- vyhodnocení výsledků testování a z nich vyplývající korekce modelu svolávání;
- prezentace výsledků řešení na odborných konferencích;
- publikace výsledků v odborných časopisech.

Časový harmonogram projektu 2012:
březen - květen (2012): Provedení rešerše literatury v předmětné oblasti.
květen – září (2012): Sběr a komplexní zpracování potřebných údajů a dat.Vyhodnocení dosažených výsledků.
říjen - listopad (2012): Praktické ověření využití AMDS pro potřeby HZS MSK. Zpracování výsledků do odborných článků, příspěvků a jejich zaslání k uveřejnění. Návrh řešení se zdůvodněním využitelnosti systému AMDS pro potřeby HZS MSK.

Metodika řešení projektu:
V rámci řešení dané problematiky budou využity zejména metody deskripce, analýza, syntéza, indukce, dedukce a následná komparace řešené problematiky. Dále pak budou využity metody statistické. Jedná se například o statistické sledování svolávání členů krizových štábů. Využity budou také dostupné metody analýzy hodnotící stávající stav současného svolávání. Studie využije také metody nejvhodnějšího výběru pro svolávání členů krizových štábů.

Přínosy projektu:
Prakticky orientovaným přínosem řešeného projektu mohou být poznatky, které mohou významným způsobem ovlivnit dosavadní přístupy k postupům při svolávání a informování členů krizových štábů. Předpokládá se, že aplikace systému AMDS do praxe může přinést významné zkrácení, zjednodušení a zpřehlednění procesů svolání, resp. informování členů krizových štábů.
Zapojení do řešení projektu je rovněž významným přínosem k rozvoji spolupráce katedry s praxí.
Poznatky získané řešením navrhované problematiky mohou být přínosné rovněž pro studium problematiky ochrany obyvatelstva a tedy i zakomponovatelné do výuky zabezpečované Katedrou ochrany obyvatelstva Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava.
V rámci řešení projektu se neočekávají přínosy, které ovlivní úroveň vědeckého poznání v dané oblasti a problematice.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia54000,-54000,-
3. Materiálové náklady15000,-15000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby5000,-5000,-
6. Cestovní náhrady10000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory0,-0,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady84000,-
Uznané náklady84000,-
Celkem běžné finanční prostředky84000,-84000,-