Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/118
Název projektuVývoj měřícího standu na testování nových konstrukčních uzlů rengentransparentních fixátorů nestabilních zlomenin
ŘešitelUčeň Oldřich Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumu1. Výzkum mechanických vlivů působících během chůze na dolní končetinu a fixátor
2. Vývoj měřícího standu pro simulaci zatížení fixátoru

V rámci projektu budou zkoumány mechanické vlivy působící na fixátor během chůze. Tyto mechanické vlivy budou vyhodnoceny a spektrum zatížení bude použito pro testování nových konstrukčních uzlů rengentransparentních fixátorů na měřícícm standu, který bude pro toto testování navržen.
Členové řešitelského týmuIng. Roman Fousek
Ing. Petr Kramný
Ing. Lukáš Krautwurst
Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.
Ondřej Polomský
Ing. Oldřich Učeň, Ph.D.
Bc. Petra Vaňková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Soubor mechanických vlivů působícíh během chůze na fixátor.
2. Funkní vzorek standu pro měření zátěžových sil.
V rámci projektu bude navrženo zařízeni pro zjišťování zatěžových sil, kterými zatěžuje lidká noha fixátor během chůze. Zařízení bude opatřeno příslušnými měřícími sondami. Výsledkem bude spektrum zatížení a maximální možné hodnoty, které se vyskytnou.

3. Fukní vzorek standu pro simulaci zatěžování fixátoru.
Bude navržen měřící stand na kterém bude simulováno zatížení lidksou nohou během chůze. Pro definici zatěžujících sil bude využito výsledků z předchozího měřícího standu. Na tomto zařízení budou ověřovány mechanické vlasnosti nových prvků fixátorů z rengentransparentních materiálů.

4. Publikace výsledků v recenzovaném odborném periodiku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady40000,-67039,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek49000,-42255,-
5. Služby50000,-50420,-
6. Cestovní náhrady30000,-9286,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23000,-23000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady232000,-
Uznané náklady232000,-
Celkem běžné finanční prostředky232000,-232000,-