Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/115
Název projektuVývoj zařízení pro usnadnění demontáže mechanizované výztuže
ŘešitelFries Jiří doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu je možnost – alternativa zjednodušení relativně nebezpečné práce – demontáže porubových mechanizovaných výztuží v důlních podmínkách (malé prostory, omezená manévrovatelnost, nebezpečí výbuchu metanu, zvýšené nebezpečí úrazů atd.). Úspěšné vyřešení dané problematiky výrazně urychlí samotný proces demontáže, což bude mít nemalý vliv na produktivitu práce a především pak také na její bezpečnost.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Ing. Tomáš Hapla
Ing. Ondřej Obdržálek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vývoj originálního hydraulického prvku - zařízení, kterým bude možno jednodušeji a především bezpečněji napomáhat demontáži mechanizovaných výztuží v důlních podmínkách. Především se tedy jedná o prostory s nebezpečím výbuchu metanogenní směsi. Nedílnou součástí budou pevnostní výpočty potřebné pro jeho sestrojení a následnou výrobu prototypu či funkčního vzorku. V další fázi budou provedeny potřebné provozní testy a to nejdříve na konkrétních výztužích na povrchu a v případě úspěšných testů rovněž v důlních podmínkách. Výstupem projektu bude funkční vzorek nebo užitný vzor.

Harmonogram:
jaro 2012 – design a výkresová dokumentace
léto 2012 – výroba
podzim 2012 – ověřovací provoz
zima 2012 – zhodnocení projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady5000,-8000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-0,-
5. Služby70000,-74000,-
6. Cestovní náhrady13000,-11000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-