Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/113
Název projektuVývoj nových metod pro podporu plánování a řízení dopravních procesů
ŘešitelTeichmann Dušan doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuI přes existující značný stupeň rozpracovanosti matematické teorie dopravy (MTD) probíhá celá řada rozhodovacích procesů v rámci plánování a operativního řízení dopravy stále intuitivně, na základě zkušeností řídících pracovníků. Ačkoliv je možno konstatovat, že řídící pracovníci při svém rozhodování mnohdy dosahují kvalitních výsledků, nelze se do budoucna s tímto stavem spokojit. Toho si byli vědomi už výzkumníci v minulosti, proto od 70. let minulého století systematicky rozpracovávají teoretickou stránku řešení uvedených procesů, pro níž se vžilo označení matematická teorie dopravy. Ačkoliv matematická teorie dopravy dosáhla poměrně značného stádia rozpracovanosti, stále se příliš nedaří dosahovat uspokojivé výsledky v oblasti běžných aplikací. Hlavní důvod zatím poměrně vysoké míry neúspěšnosti aplikace teoretických poznatků MTD do praxe předkladatelé spatřují především v tom, že i přes celou řadu společných znaků některých procesů, které se v dopravě uskutečňují, je stále každý proces něčím specifický, což pochopitelně může vést k tomu, že někteří řešitelé aplikují teoretické poznatky bez širších vazeb, tj. bez posouzení konkrétního dopravního systému a jeho důležitých specifik, na základě kterých je pak nutno některé teoretické předpoklady dodatečně modifikovat, jak z pohledu zadání, tak především z pohledu vlastního řešení. Nevhodná aplikace teoretických poznatků nemůže pochopitelně vést k očekávanému úspěchu.
Institut dopravy vyvíjí již delší dobu aktivity věnované rozpracování některých základních principů do podmínek reálných dopravních problémů, testování jejich praktické uplatnitelnost a v poslední době také, jak vyžadují uznávané standardy, i výpočetní náročnosti.
Předložený projekt tematicky navazuje na projekt s názvem „Výzkum v oblasti modelování pro podporu řízení dopravy ve městech“ řešený v rámci Studentské grantové soutěže VŠB-TU Ostrava, jehož řešení v roce 2011 končí (dále jen SGS 2011). O skutečnosti, že o výsledky získané v rámci řešení projektu SGS 2011 existuje v odborné komunitě zájem, svědčí nejen zájem z oblasti aplikační sféry, ale také přijetí některých článků a přednesení příspěvků na mezinárodních konferencích Aplimat 2011 a Mathematical Methods in Economics 2011, jejichž sborníky jsou evidovány ve světově uznávané databázi Web of Knowledge.
Řešení uvedených problémů přináší poznání i v oblasti věnované kauzálním analýźám faktorů ovlivňujících funkci dopravních systémů a jejich modelování a simulace, což je v souladu i s plněním aktivit formulovaných v dlouhodobém záměru Fakulty strojní VŠB-TUO v oblasti dopravy.
Podpora navrženého projektu umožní řešitelům také prezentovat dosažené výsledky na širších odborných fórech, což může přinést řešitelům další cenné poznatky. Konkrétně je uvažováno s účastí řešitelů na dvou konferencích – Mathematical Methods in Economics 2012 a Quantitative Methods 2012, přičemž druhá z nich se uskutečňuje ve dvouletých cyklech. Sborníky obou konferencí jsou evidovány v databázi Web of Knowledge.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Ing. Alessandra Grosso
Bc. Lukáš Heřman
Ing. Martin Ivan
Ing. Mgr. Petr Kozel, Ph.D.
Ing. Michal Krempl, Ph.D.
Ing. Martin Lindovský
doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Ing. Michal Rusek
Ing. Jan Širc
doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Ing. Michal Turek, Ph.D.
Ing. Richard Turek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je pokračovat v teoretickém rozpracování vybraných typů reálných rozhodovacích procesů na dopravních sítích, které jsou buď aktuálně řešeny v disertačních pracích doktorandů ID, nebo poptávány odbornou veřejností včetně podnikové sféry. Teoretickým rozpracováním se rozumí vhodný způsob formalizace problému za pomocí exaktních metod včetně realizace výpočetních experimentů se sestavenými modely. Exaktními metodami se rozumí jak konvenční tak i nekonvenční techniky, které mají značně univerzální využití a jsou obecně uznávány.
V rámci plnění globálního cíle projektu proběhne plnění několika cílů dílčích, které vycházejí především z cílů formulovaných v disertačních a závěrečných pracích řešených na ID. V roce 2012 bude pozornost soustředěna především na
matematickou formulaci modelů zajišťujících efektivní organizaci pohybu vlaků v železničních stanicích, matematickou formulaci problému efektivní lokalizace dobíjecích stanic pro elektrobusy na síti městské hromadné dopravy včetně a závěrečné etapy disertačních prací věnovaných koordinaci a řízení veřejné dopravy, což bylo řešeno v rámci SGS 2011.
V roce 2012 se očekává obhajoba disertačních prací čtyř doktornadů - řešitelů projektů SGS 2011 a navrhovaného projektu SGS 2012.
Další výstupy jsou v roce 2012 směřovány do obasti publikačních výstupů, kde považujeme za důležité navázat na publikační úspěchy v roce 2011. Výsledky projektu mají řešitelé v plánu publikovat nejen v recenzovaných časopisech v ČR, ale především v časopisech evidovaných v databázi Web of Knowledge. Namátkově lze uvést publikování výsledků ve speciálním čísle časopisu Communications, který je v této databázi veden. Speciální číslo bude tematicky vyčleněno právě na řízení dopravních systémů a mělo by vyjít začátkem roku 2013.. Dále se z výsledků projektu SGS 2012 připravuje článek, který bude zaslán do některého impaktovaných časopisů tematicky zaměřených na rozvoj měst a řešení dopravy ve městech. Kromě uvedených výstupů je uvažováno s publikováním příspěvků ve sbornících konferencí Mathematical Methods in Economics 2012 a Quantitative Methods 2012, jejichž sborníky jsou evidovány rovněž ve světových databázích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia12180,-12180,-
3. Materiálové náklady7000,-25914,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby64820,-56773,-
6. Cestovní náhrady10000,-4133,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady108000,-
Uznané náklady108000,-
Celkem běžné finanční prostředky108000,-108000,-