Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/100
Název projektuExperimentální ověřování chování staticky neurčité ocelové konstrukce za požáru
ŘešitelLausová Lenka Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je zkoumání chování staticky neurčitých ocelových konstrukcí za požáru. Staticky neurčité konstrukce zatížené rostoucí teplotou nelze počítat jednoduchým způsobem jako dílčí prvky a je třeba pro výpočet použít pokročilejších výpočetních programů a postupů. Teoretické výpočty modelů konstrukcí je vhodné doplnit experimenty. Projekt bude zaměřen zejména na experimentální metody měření deformací a následné vyhodnocení napjatosti ocelové konstrukce za rostoucí teploty. Měření budou probíhat v tepelně technické komoře na FBI za použití přístrojů z laboratoře SIMD (CPIT). K těmto experimentům je nutné provést nákup termočlánků a speciálních tenzometrů do vysokých teplot. Výsledky z měření budou následně vyhodnocovány a zpracovány.

Harmonogram řešení projektu:
01-03/2012 Zpracování výchozích teoretických předpokladů, příprava a nákup měřícího zařízení
04-08/2012 Experimenty – měření deformací ocelové konstrukce za rostoucí teploty
09-10/2012 Vyhodnocení výsledků
11-12/2012 Vypracování závěrečné zprávy
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Ing. Lenka Lausová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Vyhodnocení stavu napjatosti u staticky neurčité ocelové konstrukce zatížené rostoucí teplotou na základě experimentálních zkoušek.
2. Ověření postupu výpočtu staticky neurčité ocelové konstrukce za požáru.

Výsledky budou publikovány na zahraniční vědecké konferenci a článkem v recenzovaném neimpaktovaném periodiku (Jrec).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady85800,-84454,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby4000,-5000,-
6. Cestovní náhrady5000,-5346,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-