Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/99
Název projektuTeoretický výzkum statického působení vícepodlažních konstrukcí z panelů na bázi dřeva
ŘešitelMikolášek David Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV současné době se v ČR a v okolních zemích budují vícepodlažní obytné domy z materiálů na bázi dřeva zpravidla do výšky nejvýše čtyř podlaží. Výstavba objektů o více podlažích byla dosud v ČR omezována zejména z důvodů požární bezpečnosti. V současné době je již možné pětipodlažní objekty budovat, v ČR ovšem podobný objekt nevznikl.
Výhodou objektů z materiálů na bázi dřeva, zejména těch, které jsou budovány pomocí panelů, jsou dobré tepelně-technické vlastnosti. Další výhodou je skutečnost, že dřevo, které se v konstrukčních prvcích využívá, je recyklovatelný materiál z přírodních zdrojů. K dalším výhodám patří výhodné chování při seismickém zatížení (dobrá disipace energie).

K nevýhodám těchto konstrukcí patří především jejich nízká prostorová tuhost, která souvisí s vlastnostmi dřeva a vlastnostmi používaných spojů. Tento problém je ještě výraznější u vícepodlažních objektů a musí být vhodným způsobem řešen.

Předmětem projektu je proto hledání nejvhodnějšího konstrukčního systému takových objektů, zejména vyřešení vhodné polohy a podoby ztužujícího jádra a řešení vodorovných konstrukcí. Během řešení projektu budou sestaveny výpočetní modely možných variant pětipodlažní panelové konstrukce. Budou srovnávány jejich statické vlastnosti a bude nejpříznivější varianta na základě tuhosti konstrukce, velikostí vnitřních sil a deformací a na základě užitných vlastností (zejména využitelné plochy v objektu). Předběžně budou studovány i jejich vlastnosti při dynamickém zatížení.

Harmonogram řešení:
01-02/2012 příprava modelů
03-05/2012 numerické analýzy modelů, vyhodnocování výsledků
06-08/2012 úpravy výpočetních modelů na základě předchozích výsledků, analýzy upravených modelů
09-12/2012 prezentace výsledků
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Ing. David Mikolášek, Ph.D.
Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem řešení budou teoretické poznatky o statickém chování mnohapodlažních panelových objektů z panelů na bázi dřeva a konkrétní konstrukční systém teoreticky vhodný pro pětipodlažní dřevostavbu.

Plánuje se, že výsledky řešení budou použity jako podklady při přípravě projektů spolupráce FAST s průmyslovými klastry.

Vybrané výsledky budou publikovány v časopise (Jrec) a na jedné domácí a jedné mezinárodní konferenci a jakou součást disertační práce Ing. Davida Mikoláška.Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
32160,-32160,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)24000,-24000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8160,-8160,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady0,-1490,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek340,-2940,-
5. Služby6000,-6714,-
6. Cestovní náhrady11000,-6196,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory5500,-5500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady55000,-
Uznané náklady55000,-
Celkem běžné finanční prostředky55000,-55000,-