Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/96
Název projektuKombinované bioloužení nebezpečných odpadů obsahujících vysoký podíl těžkých kovů
ŘešitelJablonka Radim Ing.
Školitel projektudoc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na porovnání mikrobiální degradace bakterií a mikromycet, srovnání jejich účinnosti při odbourávání těžkých kovů a dalších látek v nebezpečných odpadech. Součástí projektu bude porovnání finanční náročnosti biodegradace vybraných nebezpečných odpadů a možné komerční využití v průmyslu.

Kombinované využití mikroorganismů rozšiřuje spektrum degradovatelných látek a zároveň může proces významně urychlit. Tzv. směsná kultura optimalizuje proces bioloužení nebezpečných odpadů, kdy se jednotlivé mikroorganismy metabolicky doplňují. Předchozí experimenty prokázaly vysokou účinnost odbourávání těžkých kovů za použití acidofilních bakterií (Cerruti, et al. 1998; Fečko, et al. 2004; Nogueira, 2004) a mikromycet (Aung, 2005; Nebera, 2007), tomuto netradičnímu postupu však nebyla doposud v literatuře věnována patřičná pozornost.
Členové řešitelského týmuIng. Radim Jablonka
Ing. Hana Richterová
doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je nalezení vhodného poměru mezi zkoumanými druhy mikroorganismů a vytvoření ideální směsné kultury pro mikrobiální degradaci nebezpečného odpadu. Výsledky mohou být využity v dalších biotechnologických postupech aplikovatelných v průmyslu.

Předpokládané výstupy:
- Dva články ve vybraných časopisech databáze Scopus nebo Web of Science.
- Článek v impaktovaném časopise Chemické listy (Environmental Science).
- Příspěvek v indexovaném sborníku z konference.
- Metodický postup pro zpracování vybraných nebezpečných odpadů pomocí procesu biologického loužení.


Časový harmonogram:
leden – adaptace bakteriální kultury
únor – březen – bioloužení bakteriální kulturou
duben – adaptace mikromycet
květen – červen – bioloužení mikromycetami
červenec – adaptace směsné kultury
září – říjen – bioloužení směsnou kulturou
listopad – analýza vzorků a zpracování výsledků
prosinec – zpracování a prezentace výsledků

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady85116,-117905,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek70000,-46332,-
5. Služby60000,-107939,-
6. Cestovní náhrady30000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory35000,-35000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)35000,-7940,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady350116,-
Uznané náklady350116,-
Celkem běžné finanční prostředky350116,-350116,-