Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/95
Název projektu Určení nejvhodnějších reakčních podmínek pro vysoko-sušinovou anaerobní fermentaci zemědělských a dalších bioodpadů ve speciálním fermentoru ze silážního vaku
ŘešitelKašáková Kateřina Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuZemědělské bioodpady jsou významnou skupinou odpadů, která jsou v našich podmínkách dosti často kompostovány. Při kompostování však je bioodpad využit pouze materiálově. Problémem zemědělců je častý a vysoký přebytek krmiv, steliv a jiných bioodpadů, které je nutno zneškodnit. Efektivním způsobem je materiálově-energetické využití v bioplynové stanici. Větší zemědělské podniky již v mnoha případech vlastní bioplynové stanice s klasickým “mokrým“ procesem. Výjimečně jsou již budovány i bioplynové stanice “garážového typu“ se “suchým“ procesem, vedeným v betonových boxech, například bioplynová stanice Šumperk Temenice.
Vysoko-sušinová “suchá“ fermentace se zde jeví jako vhodné řešení pro zneškodnění bioodpadů, jež díky nízké vlhkosti a vláknité povaze nelze snadno zpracovat mokrým procesem. Pro malé zemědělce jsou ovšem zmíněná řešení příliš nákladná, proto je důležité vyvinout alternativní typy fermentorů schopné netekuté substráty efektivně zpracovat v menším měřítku.

V rámci tohoto projektu bude zkoumána vysoko-sušinová anaerobní fermentace zejména netekutých (tuhých) zemědělských bioodpadů v modelu potenciálně mobilního horizontálního fermentoru sestaveného ze silážních vaků. Výsledky poslouží při návrhu mobilní bioplynové stanice vhodné pro spojení s kogenerační jednotkou o elektrickém výkonu 50 až 100 kW.

Cílem projektu je rovněž seznámení odborné veřejnosti s problematikou vysoko-sušinové “suché“ anaerobní fermentace zemědělských bioodpadů prostřednictvím článků v odborných periodikách. Výsledky projektu poslouží pro sestavení disertační práce navrhovatelky projektu.
Členové řešitelského týmuIng. et Ing. Kateřina Chamrádová, Ph.D.
Ing. Beáta Korandová, Ph.D.
Ing. Kateřina Kašáková, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Ing. Denisa Nitschová
Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je identifikovat proces vysoko-sušinové “suché“ anaerobní fermentace zemědělských bioodpadů s využitím modelového fermentoru pro netekuté (tuhé) vsázky o činném objemu 60 dm3 a ověření nejlepších laboratorních výsledků v modelu mobilního horizontálního plynotěsného vaku o činném objemu 300 dm3.
V rámci projektu budou provedeny laboratorní zkoušky diskontinuální a potenciálně i semikontinuální vysoko-sušinové “suché“ anaerobní fermentace zemědělských bioodpadů v reakčním objemu cca 60 dm3. Využit bude fermentor, který se skládá z fermentační komory vyrobené z plastu s příslušnými vývody bioplynu a procesní tekutiny a pláště s ohřevem (bude zakoupen inkubátor nebo kruhová pec) a ze systému skrápění procesní tekutinou. Budou zjištěny následující parametry procesu: nejvhodnější fermentační teplota (předpoklad 35°C-45°C), hmotnostní poměry mezi zemědělskými a dalšími bioodpady a inokulem, případně dalšími složkami vsázky.
Po ukončení laboratorních experimentů, bude následovat ověření procesu na modelu horizontálního fermentoru ze silážního vaku.
Bude zjištěna pro praxi nejvhodnější doba trvání diskontinuálního procesu, průběh změn složení a dalších parametrů vsázky, minimální nezbytný objemový tok recyklovaného perkolátu, použitelný rozsah hodnoty pH, zatížení fermentoru organickými látkami. Pro hodnocení úspěšnosti modelové fermentační zkoušky budou použity zjištěné parametry: intenzita produkce bioplynu/metanu, měrná produkce bioplynu/metanu ze vsázky respektive ze zemědělských bioodpadů, průměrný objemový podíl metanu v bioplynu za celou dobu procesu, účinnost odstranění organických látek, parametry digestátu (fermentátu).

Předmětem tohoto výzkumu je:
a) Rozšíření dosavadní literární rešerše na téma vysokosušinová “suchá“ anaerobní fermentace.
b) Identifikace materiálových parametrů zemědělských a dalších bioodpadů.
- budou provedeny laboratorní rozbory zemědělských bioodpadů, inokula a dalších složek vsázky.
- hlavní sledované parametry ve vstupech (obsah celkové sušiny, obsah organické sušiny, pH,
obsah celkového dusíku, obsah celkového organického uhlíku, atd.).
c) Studium vysokosušinové “suché“ fermentace zemědělských bioodpadů na modelovém fermentoru pro netekuté (tuhé) vsázky o objemu 60 dm3
d) Ověření nejlepších laboratorních výsledků v modelu fermentačního vaku o objemu 300 dm3.

Výstupem projektu budou články v odborných periodikách (SCOPUS, RIV) v minimálním bodovém rozmezí 20-40 bodů podle směrnice děkana HGF č. 11/2009 verze B.
Výsledky projektu poslouží pro sestavení disertační práce navrhovatelky projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
27336,-27336,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20400,-20400,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6936,-6936,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady14664,-30664,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-43000,-
5. Služby50000,-51000,-
6. Cestovní náhrady10000,-5000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)7000,-2000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady190000,-
Uznané náklady190000,-
Celkem běžné finanční prostředky190000,-190000,-