Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/94
Název projektuVliv vybraných parametrů výpočtu a počáteční podmínky plasticity u pružnoplastické analýzy železobetonového nosníku
ŘešitelSucharda Oldřich Ing. Bc., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je určení vlivu teorie 2. řádu, vlastní tíhy konstrukce a parametrů počáteční podmínky plasticity na pružnoplastickou analýzu železobetonového nosníku.
Důvodem je, že geometrická nelinearita, případně vliv vlastní tíhy se při analýzách železobetonových konstrukcí zpravidla zanedbává. Parametry, počáteční podmínky plasticity betonu zase nejsou obvykle dostupné z dat experimentu nebo informací z výrobny betonu.
Pro modelování fyzikální nelinearity se použije konstitutivní model betonu, který kombinuje Chen-Chenovu podmínku plasticity a model zpevnění vypracovaný Ohtanim. Konkrétně je zvolen výpočetní program BSA, který je určen pro rovinné výpočetní modely.

Pro ověření vybraných parametrů výpočtu a počáteční podmínky plasticity je zvolen experiment nosníku zatížený dvěma silami. Projekt bude zahrnovat především následující části: výběr a příprava výpočetního modelu pro nelineární analýzu, provedení fyzikálně nelineárních výpočtů pro parametrickou studii počáteční podmínky plasticity, implementaci nového zdrojového kódu pro teorii 2. řádu v programu BSA, provedení výpočtů pouze pro ověření vlivu geometrické nelinearity v programu BSA s porovnáním alternativních výsledků z programů SCIA, ATENA a ANSYS a určení vlivu teorie 2. řádu a vlastní tíhy u fyzikálně nelineárního výpočtu.
Numerické výpočty a implementaci nového zdrojového kódu bude provádět Ing. Sucharda.
Úkolem doc. Brožovského bude koordinace prací a řešení.

Harmonogram řešení:
01/2012 Výběr a modelování experimentu
02/2012 Programování a provedení výpočtů
03/2012 Odeslání vypracovaného článku do časopisu a odevzdání disertační práce k obhajobě
03/2012 Vypracování závěrečné zprávy
03-12/2012 Průběžné verbální a neverbální výstupy
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D.
Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) Článek v časopisu hodnoceném VaV - 4 body
2) Dokončení a odevzdání disertační práce k obhajobě

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
18760,-18760,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)14000,-14000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4760,-4760,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady0,-2944,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby12740,-6727,-
6. Cestovní náhrady0,-3069,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3500,-3500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady35000,-
Uznané náklady35000,-
Celkem běžné finanční prostředky35000,-35000,-