Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/93
Název projektuGenotypizace a fenotypizace nových perspektivních kmenů biodegradačních bakterií
ŘešitelVojtková Hana doc. Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV rámci projektu budou zkoumány vlastnosti nových kmenů mikroorganismů, které byly izolovány z kontaminovaných oblastí a jejichž fenotypový a genotypový profil dosud nebyl v literatuře přehledně zpracován, avšak je nutnou podmínkou pro současné kvalitní publikační výstupy.
Základní fyziologické parametry kmene budou experimentálně ověřovány v laboratořích IEI HGF VŠB – TUO, doplňující fenotypizace kmene bude prováděna na přístroji Microbial Biolog Gen III, genotypový profil kmene bude zpracováván ve spolupráci se Sbírkou mikroorganismů CCM při Masarykově univerzitě v Brně a se špičkovými pracovišti molekulární genetiky v ČR a v Německu. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě budou kmeny nasnímány pomocí SEM techniky a proměřeny některé jejich předpokládané volatilizační vlastnosti.
Navrhovaná výzkumná činnost částečně navazuje na dříve řešené projekty v oblasti biodegradace kontaminovaných sedimentů v ostravské aglomeraci např. na projekt GAČR č. 105/09/P221 ukončený v roce 2011, částečně také na téma moderních biotechnologických postupů uplatňovaných v odpadovém a vodním hospodářství.
Členové řešitelského týmuBc. Romana Janulková
Ing. Pavla Švanová
doc. Mgr. Hana Vojtková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je studium nových bakteriálních kmenů s biodegradační aktivitou, především jejich aktuální fenotypový a genotypový profil, který podléhá adaptačním mutacím a je nutnou podmínkou pro správné systematické zařazení kmene. Projekt je plně v souladu s environmentálním zaměřením členů řešitelského týmu – studentek navazujícího magisterského studia oboru Minerální biotechnologie. Určitou část výzkumu bude tvořit studium remediačních a dalších biotechnologických schopností kmenů a jejich porovnání s dosud publikovanými výsledky u srovnatelných druhů mikroorganismů (např. Bacillus cereus, Mycobacterium sp., Pseudomonas putida, Sphingomonas paucimobilis, Aspergillus niger). Po úspěšném dokončení projektu se předpokládá zařazení těchto nových kmenů do sbírky mikroorganismů, zakládané na pracovišti IEI HGF a jejich další aplikace při výzkumných projektech i při experimentech ve výuce.
Aktuálnost zvoleného tématu předpokládá vědecké výstupy v podobě 2 článků ve vybraných časopisech databáze Scopus nebo Web of Science, příspěvek na konferenci evidované v databázi Conference Proceedings Citation Index (Scopus, Web of Science) a 1 – 2 články v impaktovaném časopise se zaměřením na problematiku mikroorganismů, tedy získání 20 až 40 bodů dle platné směrnice Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
Dalšími předpokládanými výstupy z projektu bude získání praktických dovedností a experimentálních zkušeností pro zpracování diplomových prací studentek – členů řešitelského týmu projektu.

Časový harmonogram projektu:

Leden – březen 2012
Izolace bakteriálních kmenů, ověřování základních fyziologických vlastností (základní biochemické reakce, růstová křivka kmene, adaptabilita kmene a životaschopnost). Zpracování odborné rešerše z dané problematiky.

Duben – červen 2012
Fenotypizace kmene, zpracování genetického profilu kmene, případně reidentifikace kmene. Návštěva spolupracujících institucí, odborná měření a konzultace, příprava příspěvků na konference.

Červenec – září 2012
Navazující experimenty, sběr a vyhodnocení dat (výsledků), příprava publikačních výstupů.

Říjen – prosinec 2012
Příprava příspěvků na studentskou vědeckou konferenci, dokončení výstupů, ekonomické a organizační ukončení projektu

Řešitelka projektu byla v roce 2011 spoluřešitelkou projektu SP 2011/123 s dosud potvrzenými výstupy ve výši 34 bodů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,-16080,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-12000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4080,-4080,-
2. Stipendia18000,-18000,-
3. Materiálové náklady104120,-180550,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek75000,-44020,-
5. Služby90000,-77197,-
6. Cestovní náhrady40800,-48963,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory43000,-43000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)43000,-2190,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady430000,-
Uznané náklady430000,-
Celkem běžné finanční prostředky430000,-430000,-