Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/92
Název projektuExperimentální měření napětí a deformací základové desky v interakci s podložím
ŘešitelBuchta Vojtěch Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuŘešení úloh interakce mezi základovou deskou a podložím se rozvíjí již řadu let. Pro výstižnější stanovení napjatosti základových konstrukcí je zapotřebí stanovit, jaký vliv má tuhost resp. poddajnost podloží na vnitřní síly konstrukce a naopak, jak ovlivňuje tuhost základové konstrukce výsledné sedání.
V tomto roce bude projekt zaměřen zejména na experimentální metody měření napětí a deformací a následné analýze napěťo-deformačních vlastností základové desky v interakci s podložím. Zkoušky budou prováděny na laboratorním zkušebním zařízení, které bylo evidováno jako funkční vzorek. Je zde možnost provádění řady zkoušek pro různé vstupní parametry, např. lze měnit rozměry desek, excentricitu zatížení a zeminu v podloží. Pro zprovoznění měřícího zařízení a provedení prvních zkoušek je třeba nakoupit materiál, např. betonovou směs, výztuž, bednění, měřící čidla, apod.
Dalším krokem po provedení experimentů bude vyhodnocení výsledků a jejich porovnání s numerickými modely konstrukce.
Členové řešitelského týmuIng. Vojtěch Buchta
prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle pro tento rok:
•Experimentální ověření a analýza stavu napětí a přetvoření v základové desce a v podloží
•Vytvoření numerického modelu konstrukce
•Publikování výsledků výzkumu v tuzemské nebo zahraniční publikaci
•Aktivní účast na konferenci
•Využití výsledků při zpracování disertační práce

Přibližný časový plán:
Únor – březen - podrobné studium problematiky, příprava zkušebního zařízení
Duben – srpen - experimentální zkoumání zatížené základové desky
Září – říjen - zpracování výsledků měření
Listopad - prosinec - vyhodnocení výsledků, tvorba numerických modelů a zpracování výstupů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady10000,-34296,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-22404,-
5. Služby5000,-0,-
6. Cestovní náhrady13300,-1600,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-