Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/90
Název projektuVyužití technického konopí pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod
ŘešitelRužovič Tomáš Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je návrh a výroba průtokového sorpčního reaktoru. Reaktor bude testován pro různé druhy sorbentů (biomasa, pyrolyzní uhlík apod.) a na základě výsledků bude konstrukčně dále optimalizován.
V rámci projektu bude řešena problematika možného využití biosorbentů z odpadní biomasy (pazdeří a vlákno) rostliny Cannabis sativa (technické konopí). Po prokázání sorpčních schopností biomasy budou zjišťovány sorpční vlastnosti materiálu z hlediska jejich další možné optimalizace (aktivace), zvětšení měrného povrchu nebo úprava a modifikace funkčních skupin při chemisorpci. Dále budou pro sorpci využity odpadní produkty vznikající při pyrolýze biomasy (pyrolyzní uhlík získaný z pyrolýzy biomasy).

Postup řešení:
1. Návrh a výroba průtokového sorpčního reaktoru.
2. Testování vhodnosti použití reaktoru pro různé druhy sorbentů (biomasa, jílové minerály, pyrolyzní uhlík apod.).
3. Výzkum možnosti použití biosorbentů z odpadní biomasy (pazdeří a vlákno) rostliny Cannabis sativa (technické konopí). Sorpční testy pro vybrané těžké kovy. Identifikace způsobu vazby těžkých kovů v biomase, určení stability vazby desorpčními testy.
4. Optimalizace vlastností biosorbentů - aktivace (termická, chemická), další způsoby. Sledování změn měrných povrchů v závislosti na metodě aktivace (využití analyzátorů měrných povrchů).
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Tomáš Ružovič
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)• Prototyp průtokového sorpčního reaktoru.
• Metodika pro sledování sorpčních vlastností biomateriálů.
• Článek dle metodiky RV pro VaV v recenzovaném časopise v roce 2012 a v roce 2013 v časopise citovaném v databázi SCOPUS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady24000,-39000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-12000,-
5. Služby20000,-1000,-
6. Cestovní náhrady12000,-12000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)10000,-2000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-