Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/88
Název projektuOptimalizace vlastností densifikovaných kompostů ve formě pelet z hlediska jejich využití
ŘešitelZajonc Ondřej Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV současné době je intenzivně řešeno nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Jednou možností naklání s nimi je kompostování. Na základě kvalitativních parametrů vyprodukovaných kompostů lze navrhnout 2 způsoby jejich dalšího využití:
• Materiálové využití kompostu, jako hnojiva, které představuje nejvhodnější způsob nakládání.
• Energetické využití kompostu. Energetické využití kompostů je vhodné, při nedodržení kvalitativních parametrů, uvedených ve vyhlášce 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, kdy komposty nelze použít pro zemědělské účely ani pro rekultivace nebo při nenalezení odběratele vyprodukovaného kompostu.
Výhřevnost kompostů je různá v závislosti na skladbě vstupních surovin a vlhkosti. Hodnoty výhřevnosti kompostů se pohybují v rozmezí od 2,5 – 3,6 MJ/kg při vlhkosti okolo 40 % a 11,0 – 13,7 MJ/kg v sušině. Výhřevnost ve vysušeném kompostu splňuje legislativní podmínky pro energetické využití (<10 MJ/kg v sušině), stanovené ve vyhlášce č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší.
Pro ověření jejich použití pro energetické účely budou odebrány produkty z kompostáren v Moravskoslezském kraji (celkem 5 vzorků). U těchto kompostů budou stanoveny energetické parametry (výhřevnost, obsah popelovin, prchavá hořlavina, fixní uhlík, obsah majoritních složek biomasy, alkalické prvky). Pro úpravu mechanických a energetických vlastností budou testovány různé postupy (příprava směsí s využitím „pojivové složky“ přírodních materiálů) nebo jiná aditiva.
Pro přípravu pelet, které budou využívány jako hnojivo budou vybrány komposty splňující kvalitativní kritéria vyhlášky 341/2008 Sb. Vlastnosti těchto pelet budou modifikovány pro potřeby zemědělství – řízené uvolňování živin do prostředí (optimalizace fyzikálního rozpadu pelet).

Postup řešení:
1) Literární rešerše - Energetické využití kompostů, hnojiva a jejich vlastnosti
2) Peletování kompostů pro energetické účely. Stanovení energetických parametrů a mechanických vlastností pelet z kompostů (tvrdost, otěr, nasákavost apod.). Optimalizace skladby pelet pro splnění legislativních požadavků a evropských norem kvality biopaliv.
3) Peletování kompostů pro zemědělské účely. Určení obsahu organických látek, přístupných živin a balastních anorganických složek. Stanovení mechanických vlastností pelet, posouzení jejich rozpadu a rychlosti vyluhování živin. Simulace vlivu povětrnostních podmínek na mechanickou stabilitu pelet.
Členové řešitelského týmuIng. Lukáš Kovaľ, Ph.D.
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Martina Volfová
Ing. Ondřej Zajonc, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude výroba pelet z kompostu a úprava jejich mechanických a fyzikálně-chemických vlastností z hlediska optimalizace vlastností pro jejich následné využití.

Výstupy jsou naplánovány v souladu s metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací RV:
1. Metodika pro optimalizaci mechanických vlastností pelet určených pro energetické vlastnosti nebo zemědělské využití.
2. Publikace v recenzovaném časopise.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady50000,-28100,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-34900,-
5. Služby40000,-28000,-
6. Cestovní náhrady15000,-11800,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15300,-15300,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-2200,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady168300,-
Uznané náklady168300,-
Celkem běžné finanční prostředky168300,-168300,-