Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/87
Název projektuImplementace technologie RFID z pohledu fyzické ochrany
ŘešitelKonečný Martin Ing.
Školitel projektudoc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt se zabývá radiofrekvenčními systémy identifikace (dále jen RFID), které představují automatický identifikační a lokalizační prvek, principově fungující na rádiové frekvenci, s cílem zvýšit bezpečnostní úroveň v prostředí veřejných vysokých škol (dále jen VVŠ) z pohledu fyzické ochrany osob, majetku a dalších aktiv organizace. Tyto systémy jsou pomocí elektromagnetických vln schopny uskutečnit transfer dat, jejich zaznamenání a poskytnutí požadované informace o zájmových objektech. V rámci projektu bude proveden výzkum, který bude zaměřen na využití technologie RFID v oblasti monitoringu osob, resp. jejich identifikace a lokalizace s cílem získat údaje o vstupu do objektu, včetně pohybu a počtu osob nacházejících ve vnitřních prostorách tohoto objektu. Na základě této skutečnosti lze vybrané skupině osob, zamezit nebo umožnit přístupu do vyhrazeného prostoru (např. tam, kde se nacházejí významná aktiva organizace) organizace. Pomocí informací z transponderu (tagu) lze vyhodnotit interval pobytu konkrétní osoby v tomto prostoru, resp. čas jejího vstupu a výstupu, na základě čehož lze tuto osobu zpětně identifikovat. Tyto údaje mohou být následně využity při odhalování potenciální protiprávní činnosti, zejména v případech, kdy osoba s pachatelem spolupracuje nebo jim sama je. Zkoumané parametry transponderu a readeru, zejména jejich frekvenční rozhraní kmitočtového pásma, jsou primárním údajem pro implementaci technologie RFID a budou stanoveny v laboratorních podmínkách na základě vybraných zkušebních postupů a metodik.

Metodika řešení projektu:
Stěžejní část projektu bude probíhat v prostorách laboratoří VŠB – TUO pro výzkum a vývoj technologie radiofrekveční identifikace (dále jen ILAB RFID). Tato laboratoř je vybavena zařízením potřebným pro provedení experimentální části projektu, která zahrnuje charakteristiku vlastností transponderu a readeru, kdy budou v rámci experimentu testovány a zkoumány jejich klíčové parametry pro implementaci technologie RFID. K vyhodnocení požadovaných parametrů budou využity RFID čtečky (značky Motorola, Alien, Ipinj), RFID antény s frekvenčním rozsahem 865 – 950 MHz a dále laboratorní stojan komponent RFID technologie (mobilní laboratorní RFID brána), měřící stojan, případně 3M™ Super Close Projection System a videokonferenční zařízení Vega X3. Pro samotný test bude nutno vybrat vhodný nosič transponderu (např. dálkově řízený robot Spykee), který bude použit k simulaci zájmového objektu, jenž prochází RFID stacionární branou, zaznamenávající veškeré požadované informace. Pro získání požadovaných dat budou využity empirické metody, které jsou založeny na bezprostředním živém obrazu reality. Zejména bude provedeno měření a experimentování v oblasti vzájemné komunikace transponderu a readeru (umístění, čtecí vzdálenosti atd.), kdy budou tato zařízení vystavena působení specifických, předem stanovených podmínek (vstupních veličin) s následným vyhodnocením jejich vlivu na výstupy a chování celého systému. Projekt se bude dále okrajově zabývat lokalizaci osob v reálném čase a to z důvodu ekonomické a časové náročnosti. Tato část se uskuteční v objektu, ve kterém se ILAB RFID nachází a je zde již instalován dostatečný počet transponderu a readeru, jenž jsou tzv. Real time location systém schopny realizovat. V závěru projektu bude využito principu logiky, resp. analýzy výskytu bezpečnostních incidentů s následnou analýzou nasazení technologie RFID a to v rámci zvyšování bezpečnostní úrovně objektu VVŠ z pohledu fyzické ochrany, s cílem přesně definovat její přínosy a charakterizovat potenciální bezpečnostní a ekonomická rizika související s implementací RFID.

Přínosy projektu:
Navrhované téma projektu úzce souvisí s vědeckým zaměřením Fakulty bezpečnostního inženýrství, které je koncipováno na ochranu osob, zařízení a dalších aktiv organizace, s cílem minimalizovat široké spektrum identifikovaných bezpečnostních rizik včetně jejich následků.
Dosažené výsledky z laboratorních měření projektu budou aplikovány pro potenciální aplikaci technologie RFID v oblasti fyzické ochrany prostorů VVŠ.
Dalším nezanedbatelným přínosem projektu je využití dosažených výsledků a jejich spojení s tématy disertačních prací studentů doktorandského studia, kteří se budou na řešení projektu podílet. Neméně významným přínosem práce je publikování článků v odborných vědeckých a impaktovaných časopisech.
Dosažené výstupy projektu lze dále rozvinout v návaznosti na nový projekt, jehož cílem může být implementace technologie RFID v dalších oblastech fyzické ochrany, bezpečnosti práce či požární ochrany.

Členové řešitelského týmuIng. Marek Bukovan
Ing. Martin Konečný
Ing. Martin Konečný
doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D.
Ing. Ondřej Stoniš
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
- zkoumání a charakteristika fungování transponderu a readeru s jejich následným využitím v oblasti identifikace a lokalizace osob,
- analýza výskytu bezpečnostních incidentů objektu VVŠ,
- minimalizace bezpečnostních rizik s využitím technologie RFID,
- zvýšení bezpečnostní úrovně organizace z pohledu fyzické ochrany osob a majetku,
- publikace článků ve vědeckých časopisech.

Časový harmonogram projektu 2012:
únor – březen (2012): Odborná literární rešerše z odpovídající oblasti. Monitoring a s ním související posouzení vybraných komponentů technologie RFID, související s jejich následnou implementací.

duben – srpen (2012): Experimentální část projektu. Sběr a hodnocení zkoumaných vlastností a parametrů transponderu a readeru v součinnosti s laboratorním pracovištěm VŠB – TUO pro výzkum a vývoj RFID, komplexní zpracování získaných dat a jejich následné využití pro analýzu nasazení technologie RFID.

srpen – říjen (2012): Analýza výskytu bezpečnostních incidentů objektu VVŠ a analýza nasazení technologie RFID, vedoucí k minimalizaci zjištěných bezpečnostních rizik.

říjen – listopad (2012): Vyhodnocení dosažených výsledků a jejich zpracování do odborných článků, včetně zaslání odpovědným osobám k uveřejnění. Zpracování příspěvků a prezentací pro účast na odborných konferencích (Zlín, Košice).

Řešitelský tým projektu:
K dosažení cíle projektu byl sestaven řešitelský tým složený ze dvou studentů prezenčního doktorského studijního programu, studenta prezenčního bakalářského studijního programu a akademického pracovníka. Vybraní členové řešitelského týmu jsou zapojeni do projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České Republiky, jedná se konkrétně o projekt „posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů veřejných vysokých škol, který je realizovaný v rámci naplňování Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010 – 2015, u něhož je jedním z dílčích cílů zvýšení bezpečnosti občanů s využitím nejnovějších technologií a poznatků v návaznosti na situaci v národní a mezinárodní bezpečnosti. Členové řešitelského týmu dále vydávají publikace uveřejněné v odborných vědeckých časopisech a podílejí se na řadě významných projektů v rámci České Republiky i zahraničí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia59000,-59000,-
3. Materiálové náklady18000,-18000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby2000,-2000,-
6. Cestovní náhrady5000,-5000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9900,-9900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)5000,-5000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady98900,-
Uznané náklady98900,-
Celkem běžné finanční prostředky98900,-98900,-