Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/81
Název projektuKomparace mitigačních opatření u brownfieldů ve městech v ČR a zahraničí
ŘešitelEndel Stanislav Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je detailní analýza mitigačních - zmírňujících opatření, které byly použity u vybraných ploch typu brownfield v České republice. Zejména bude výběr posuzovaných ploch zaměřen na území Moravskoslezského kraje. Nedílnou součástí práce bude také komparace mitigačních opatření u obdobných lokalit v zahraničí.

Brownfields je možno obecně charakterizovat jako plochy, které:
- jsou negativně ovlivněny předchozím využitím
- jsou opuštěné a nevyužívané
- jsou především v plně nebo alespoň částečně urbanizovaném území
- nemohou být opětovně využity bez nutné intervence
- mohou mít problémy s kontaminací

Mitigační opatření jsou:
opatření dlouhodobého i krátkodobého charakteru, které mají za cíl snížení negativních dopadů brownfields na své okolí v situaci, kdy není z nějakých důvodů možný komplexní re-development celé lokality.

Potřebnost této analýzy vyplývá z absence legislativního zakotvení problematiky regenerace brownfields, a tím i standardizovaných postupů pro jejich realizaci. Mitigace je jednou z nedílných, ale často opomíjených součástí celého procesu.
Provedená analýza – její výstupy - budou zpracovány do podoby volně dostupného dokumentu, který napomůže jednak ke zlepšení informovanosti o možných postupech, které již byly více, či méně úspěšně aplikovány, ale může také v budoucnu vést k přípravě metodického postupu pro vlastníky brownfieldů nebo zástupce municipalit, kteří se s tímto problémem potýkají.
Podkladem pro analýzu budou informace o vybraných lokalitách v České republice a také informace získané minimálně na jedné studijní cestě do zahraničí (např. Polsko, Slovensko, Německo), kde se řešitelé podrobně seznámí se zkušenostmi zahraničních kolegů s použitím různých typů mitigačních opatření. Studijní cesta bude navazovat na již existující spolupráce v rámci jiných projektů (například v rámci projektu Partnerství pro české brownfieldy).
Hlavními výstupy bude dokument sumarizující získané poznatky, jehož části budou publikovány v odborné literatuře a prezentovány na odborných konferencích- seminářích a poskytnuty široké odborné veřejnosti prostřednictvím internetových stránek (např. www.brownfields.cz a Platformy pro podporu regenerace brownfields.

Členové řešitelského týmuIng. Stanislav Endel, Ph.D.
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Ing. Jana Sawczak Peterová
doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Publikace výsledků výzkumu ve sborníku vědeckých prací FAST VŠB-TUO a v monografii k workshopům v rámci projektu Partnerství pro české brownfieldy
- Publikace a prezentace výsledků výzkumu na odborných tuzemských nebo zahraničních konferencích (Juniorstav 2013, brownfields semináře…)
- Využití při zpracování doktorských disertačních prací řešitelů projektu

Harmonogram:
- Stanovení kritérií pro výběr konkrétních lokalit, které budou tvořit datovou základnu pro vlastní analýzu, provedení výběru – leden 2012
- Navázání kontaktu se zahraničními partnery – únor, březen 2012
- Stanovení struktury informací pro vlastní analýzu lokalit – únor 2012
- Zjišťování potřebných informací o vybraných lokalitách v ČR (oslovování vlastníků, správců, zástupců municipalit…) – únor - duben 2012
- Zahraniční studijní cesty- březen – duben 2012
- Ověřování komplexnosti a možnosti komparace získaných dat, doplnění datového souboru květen – červen 2012
- Analýza získaných dat – červenec, srpen 2012
- Sumarizace závěrů analýzy do podoby souhrnného dokumentu – září - říjen 2012
- Interní evaluace dokumentu v rámci VŠB a jeho případné dopracování na základě vznesených připomínek – listopad 2012
- Finalizace dokumentu – prosinec 2012

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8040,-8040,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6000,-6000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2040,-2040,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady1000,-1831,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby1000,-0,-
6. Cestovní náhrady22960,-23129,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady70000,-
Uznané náklady70000,-
Celkem běžné finanční prostředky70000,-70000,-