Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/80
Název projektuStandardy bezbariérového užívání podporující začlenění osob se zdravotním omezením do běžného prostředí
ŘešitelKolarčíková Eva Ing.
Školitel projektuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je návaznost na projekt roku 2011 Standardy bezbariérového užívání v objektech sociální péče a zdravotnictví a jeho pokračováním v tomto tématickém zaměření. V roce 2011 byly předmětem řešení hygienické prostory s rozborem požadavků a fyzických možností uživatelů s pohybovým a zrakovým postižením. Navazující projekt si klade za cíl analyzovat podmínky a kritéria a následné definování obecných technických požadavků na podporu transformace sociálních služeb podporující začlenění osob se zdravotním omezením do běžného prostředí – nových forem bydlení s podporou sociální služby, a to na jedné straně pro samostatné bydlení a straně druhé skupinové bydlení ve vztahu ke klientům s vysokou mírou podpory a klientům s nízkou mírou podpory.
Členové řešitelského týmuIng. Jana Kalužíková
Ing. Eva Kolarčíková
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem a výstupem řešeného projektu je definování obecných technických požadavků na podporu transformace sociálních služeb podporující začlenění osob se zdravotním omezením do běžného prostředí – nových forem bydlení s podporou sociální služby. Postup řešení a jednotlivé kroky jsou následující:
- Definování základních cílových skupin uživatelů a hledisko míry podpory, rozbor pohybových a orientačních požadavků uživatelů pro užívání pobytových služeb – bydlení (01-03/2012)
- Analýza současného stavu pobytových služeb sociální péče ve vztahu ústavního modelu a modelu sociálního začlenění osob se zdravotním omezením (03-04/2012)
- Analýza transformace sociálních služeb v evropských zemích – skupinové bydlení x samostatné bydlení (04-05/2012)
- Kritéria výběru lokality (06/2012)
- Kritéria obecných technických požadavků pro vlastní objekt (09/2012)
- Kritéria obecných technických požadavků pro byt samostatného bydlení (10/2012)
- Kritéria obecných technických požadavků pro byt skupinového bydlení (11/2012)
- Kompletace a vypracování závěrečné zprávy projektu (12/2012)

Výsledky řešení projektu budou prezentovány odborné veřejnosti prostřednictvím recenzovaného časopisu Stavebnictví, na konferencích, zejména tématicky zaměřených na problematiku projektu (Senior Living 2012, dále Juniorstav 2012), na odborných akcí ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) a ve sborníku vědeckých prací FAST.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8040,-8040,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)6000,-6000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2040,-2040,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady960,-5281,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-1290,-
6. Cestovní náhrady23000,-17389,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-