Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/79
Název projektuVyužití Bioloužení na odpady po důlní činnosti
ŘešitelZechner Vojtěch Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je využití bakterií rodu thiobacillus ferooxidans při bioloužení odpadů po důlní činnosti.
V dnešní době začíná být trendem využívání starých odvalů po důlní činnosti k získávání užitkových materiálů. Cílem toho to výzkumu bude zjištění ideálních podmínek účinnosti bakterií rodu thiobacillus ferooxidans na vzorky z různých lokalit ČR.
Členové řešitelského týmuIng. Monika Podešvová
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Vojtěch Zechner
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je aplikace bakterií thiobacillus ferooxidans při bioloužení starých odvalů. Výzkum bude prováděn v laboratořích IEI, katedry 546 (v místnosti J160, J164). Výstupy projektu budou prezentovány na mezinárodních konferencích Environmental and Mineral Processing pořádané VŠB – TUO, Recyklace odpadů pořádané VŠB – TUO. Výstupy projektu budou publikovány v recenzovaných a impaktovaných zahraničních časopisech. (40 b)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady58000,-52500,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek25000,-9300,-
5. Služby35000,-81400,-
6. Cestovní náhrady25000,-16300,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory23000,-23000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)23000,-6500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady229000,-
Uznané náklady229000,-
Celkem běžné finanční prostředky229000,-229000,-