Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/77
Název projektuLátková bilance vybraných těžkých kovů při spalovacích procesech
ŘešitelDrozdová Jarmila Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Helena Raclavská, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV současnosti patří mezi nejvýznamnější zdroje emisí těžkých kovů spalovací procesy využívající fosilní paliva pro výrobu elektrické energie a tepla. Vzhledem k jejich negativním vlivům na zdraví člověka a životní prostředí je dlouhodobou snahou členských zemí EU snižování obsahů těžkých kovů v emisích prostřednictvím zpřísňování legislativních požadavků v oblasti emisních limitů pro ovzduší. Zpřísňují se také požadavky na vlastnosti vedlejších energetických produktů, které jsou dále využívány ve stavebnictví, nebo k výrobě rekultivačních substrátů. V ČR je stěžejním předpisem zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. ve znění zákona č. 288/2011 Sb. Neméně významným dokumentem je dále vyhláška MŽP č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Tyto předpisy jsou plně harmonizovány s právem Evropské unie.
Předmětem výzkumu bude posouzení chování těžkých kovů (Hg, Cd, Be, As, Co, Ni, Pb, Zn, Cu, V a Sn) sledované v legislativě, při spalovacích procesech v elektrárnách spalujících hnědé uhlí. Pro posouzení vlivu fluidních a roštových spalovacích technologií na celkové obsahy těžkých kovů v jednotlivých produktech spalovacích procesů bude využito vícerozměrných statistických metod – analýzy hlavních komponent (PCA – Principal component analysis) a shlukovací analýzy (CA – Cluster analysis). PCA a CA bude dále využito ke stanovení vlivu kvality použitého paliva na obsahy těžkých kovů v jednotlivých produktech spalování. Metody vícerozměrné statistiky jsou v současnosti hojně využívány v mnoha environmentálních studiích. Umožňují odhalit skryté závislosti a určení struktury a vazeb ve vícerozměrných souborech dat. Pro stanovení obsahů vybraných těžkých kovů v emisích spalovacích procesů probíhajících v roštových a fluidních topeništích bude zpracována látková bilance pomocí MFA (Material Flow Analysis). Látková bilance prvků pomocí MFA je dynamickým nástrojem ke sledování toků prvků v rámci daného systému definovaného prostorem a časem. V zahraničí je tento nástroj hojně používán k modelování látkových a energetických toků v nejrůznějších odvětvích. Pro řešení bude využito freewarové verze softwaru STAN 2 z TU Wienna. Tento program umožňuje grafické znázornění celého systému, všech látkových toků, zásob a procesů v něm probíhajících.
Postup řešení:
Zpracování rešerše o chování těžkých kovů v rámci roštové a fluidní technologie spalování.
Provedení exploratorní analýzy dat (EDA) za účelem stanovení statistických zvláštností dat (identifikace odlehlých hodnot, stupeň symetrie rozdělení výběru atd.) a ověření předpokladu výběru dat (homogenita rozdělení, nezávislost dat atd.). Při analýze se bude vycházet z obsahů těžkých kovů v produktech spalování.
Výběr a stanovení nejvhodnějších základních popisných charakteristik polohy a rozptýlení (na základě výsledků EDA).
Aplikace vícerozměrných statistických analýz na stanovená data a jejich interpretace.
Sestavení látkové bilance pro vybrané těžké kovy pomocí MFA pro fluidní a roštové topeniště a jejich interpretace.
Identifikace odchylek a zajištění dalších analýz vedoucích ke zpřesnění informací.
Vyhodnocení dat a zveřejnění výsledků.
Členové řešitelského týmuIng. Dominika Dolníčková
Ing. Lucia Kovaľová, Ph.D.
prof. Ing. Helena Raclavská, CSc.
Ing. Jarmila Drozdová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) Identifikace obsahu vybraných těžkých kovů v emisích spalovacího procesu při využití roštové spalovací technologie (roštové kotle).
2) Identifikace obsahu vybraných těžkých kovů v emisích spalovacího procesu při využití fluidní spalovací technologie (fluidní kotle).
3) Zhodnocení vlivu použitého paliva a technologie na obsahy těžkých kovů v jednotlivých produktech fluidní a roštové spalovací technologie.
Výstupy projektu budou publikovány v odborném tisku dle metodiky RIV (metodika pro aplikaci MFA pro hodnocení spalovacích procesů a jeden článek v časopise uváděném v databázi SCOPUS).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia48000,-48000,-
3. Materiálové náklady60000,-48000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby40000,-65000,-
6. Cestovní náhrady20000,-5000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory16800,-16800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-2000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady184800,-
Uznané náklady184800,-
Celkem běžné finanční prostředky184800,-184800,-