Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/76
Název projektuZjišťování parametrů vibračních zařízení pomoci počítačové simulace
ŘešitelGünther Petr Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředkládaný projekt volně navazuje na projekt SGS SP2011/53 „Studie pohybu práškového materiálu na vibračním zařízení“ jehož předmětem bylo vytvoření zařízení (měřícího standu), které má za úkol simulovat podmínky z praxe a řešit problémy spojené s vibrační dopravou (pohyb resp. poskok materiálu, tvorbu povrchových struktur [1], nastavení některých parametrů konstrukce vibračního zařízení apod.).

Primárním cílem tohoto projektu je vytvoření simulačního počítačového 3D modelu zkonstruovaného měřícího standu, jeho validace a následná verifikace. Ten pak bude sloužit pro další možné simulace v oblasti vibrační dopravy a vibračních dopravníků bez nutnosti přímého využití fyzického modelu. Zkušenosti získané při tvorbě a validaci počítačového 3D modelu by měly vest k snadnějšímu návrhu a optimalizaci vibračních dopravníků za pomoci modelačního softwaru. Tato skutečnost může, snížit náklady na zhotovení fyzických modelu. Výsledky mohou být zpracovány v rámci disertační doktorské práce a využity pro výuku v rámci doktorského studia.

Mezi sekundární cíle projektu pak bude patřit zdokonalení již zkonstruovaného měřícího standu, zvýšení jeho variability měření a rozšíření o další problematiky vibrační dopravy.

Reference:
[1] Skácel, Kamil, aj. New trends in behavior investigation of handled particulate materials. Perner's Contact , 2009 , roč. 4 , č. 4 , s. 125-128.
Členové řešitelského týmuIng. Petr Günther
Ing. Aleš Procházka, Ph.D.
Ing. Kamil Skácel
prof. Ing. Aleš Slíva, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Simulační počítačový 3D model
- Inovace měřícího standu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady5776,-16621,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek53000,-41154,-
5. Služby0,-1001,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory3000,-3000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady81776,-
Uznané náklady81776,-
Celkem běžné finanční prostředky81776,-81776,-