Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/72
Název projektuVýchodiska pro realizaci a udržitelnost komunitních center na venkově
ŘešitelNedvěd Martin Ing. arch., Ph.D.
Školitel projektuProf. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPřirozeným kulturně-společenským centrem každé vesnice byl od středověku, až do poloviny 19. století kostel. Lidé zde měli na jednom místě vzdělání, hudbu, výtvarné umění a možnost (povinnost) pravidelného setkávání se všemi sousedy. Celá obec se díky tomu dobře znala a držela pohromadě jako komunita. Během 19. století začaly vznikat různé zájmové spolky, které budovaly své vlastní klubovny a centra (Sokol, Orel, ochotníci, hasiči,…). Ve 20. století tato diverzifikace dále pokračovala a prvorepublikovou stavbu sokoloven vystřídal komunistický režim s často předimenzovanými a zcela nekontextuálními objekty kulturních domů. Po revoluci se potom každá obec vyvíjela zcela individuálně – některé s pomocí různých dotací rekonstruovaly stávající objekty nebo dokonce postavily zcela nová kulturní, sportovní či společenská centra. Mnohé však na uspokojování potřeby komunitního života zcela rezignovaly a přeměnily se v noclehárny, jejíž obyvatelé tráví veškerý kulturní a společenský život městě, kde pracují či studují. To vede k nezájmu o okolí jejich bydliště a jeho přirozenému úpadku. Každá obec by proto měla svým občanům nabízet možnost potkávat se při různých aktivitách, poznávat své sousedy, diskutovat s nimi a řešit společné problémy jako komunita a posilovat tak občanskou společnost, která je jedním z pilířů demokracie.

Projekt je složen ze dvou fází. Z fáze analytické, kde budou zdokumentovány zdařilé příklady fungujících a udržitelných komunitních center v různých typech malých sídel. A z fáze syntetické, při které budou extrahována obecně platná východiska a postupy. Obě fáze budou průběžně konzultovány s představiteli malých obcí a jim také budou prezentovány výsledky projektu. Výstupy budou následně prověřovány ve studentských ateliérových a urbanistických projektech a na studentských workshopech.

HARMONOGRAM
únor - duben 2012: sběr dat, navázání kontaktů s 10-15 obcemi různého charakteru, konzultace, analýza různých řešení
květen – říjen 2012: syntéza, konzultace s představiteli obcí a odborníky, studentský workshop, publikace prvních výsledků a jejich ověřování
listopad – prosinec 2012 publikace výsledků
Členové řešitelského týmuBc. Patrik Bílý
Bc. Evžen Entner
Bc. Martin Herzán
Prof. Ing. arch. Mojmír Kyselka, CSc.
Ing. arch. Martina Mlčochová
Ing. arch. Martin Nedvěd, Ph.D.
Ing. arch. Valerie Zámečníková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je definovat potřeby komunitního života na malých obcích a nalézt obecně platná východiska pro jejich naplňování. A to způsobem reálným a udržitelným i ve zhoršující se ekonomické situaci.
Výstupy se mohou stát vodítkem pro urbanisty při územním plánování vesnic a sestavování strategických plánů. Výsledná publikace pak může sloužit jako manuál pro vesnické samosprávy v jejich záměrech na další rozvoj obce.

Výstupem z projektu budou minimálně dva příspěvky na konferencích (alespoň jedné mezinárodní), publikace článků v odborných i laických periodicích (aby se informace dostaly co nejblíže cílové skupině – samosprávám malých obcí) a elektronická publikace (e-kniha) přístupná volně ke stažení na webu VŠB.
Výsledky projektu budou řešitelům a dalším studentům dále sloužit jako podklady pro disertační práci a jiné semestrální a závěrečné práce.

Hlavní výstup z projektu - tedy elektronická publikace, bude zahrnovat jak analytickou část, kde budou představeny dobře fungující kulturně-společenská centra v různých obcích (včetně dat o jejich provozu, financování a urbanisticko-architektonickém začlenění), tak část syntetickou, která představí obecná doporučení obcím v oblastech financování, provozu, územního plánování a architektury obecních center. Pro názornost budou obecné proklamace konkretizovány na příkladech spolupracujících obcí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia40000,-40000,-
3. Materiálové náklady10000,-12305,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby10000,-9825,-
6. Cestovní náhrady23300,-21170,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-