Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/71
Název projektuVývoj modelu pro finanční hodnocení procesů využívajících odpadní, druhotné suroviny nebo vedlejší produkty
ŘešitelWrzecionko Jakub Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na vývoj jednoduchého modelu, určeného pro finanční hodnocení procesů využívajících odpadní, druhotné suroviny či vedlejší produkty, primárně bude zaměřen na hodnocení vztahující se k průmyslu hutnictví železa. Avšak i přes primární zaměření na hutní průmysl bude kladen důraz na to, aby byl model v budoucnu jednoduše aplikovatelný i v jiných průmyslových sférách (hutnictví neželezných kovů, průmysl stavebních hmot atd.). Základem modelu bude finanční hodnocení založené na metodě CBA (Cost – benefits analysis, Analýza nákladu a výnosů ), která bude pro potřeby modelu modifikována tak, aby byla univerzálně aplikovatelná na výše zmíněné procesy. Část modelu bude zaměřena na finanční hodnocení znečišťování životního prostředí. Bude se to týkat jak započítání ušetřené nebo naopak navíc vyprodukované emisní zátěže, stejně tak budou do modelu započítány tzv. externality neboli externí náklady jak je chápeme v oboru environmentální ekonomie. Tyto náklady jsou v dnešní době do určité míry ocenitelné a v určité míře se promítají právě v poplatcích a pokutách, které znečišťovatelé platí. V poplatcích však nejsou zahrnuty veškeré náklady tohoto charakteru, a to zejména z důvodu, aby do určité míry omezovaly znečištění, avšak neomezovaly drasticky průmyslovou produkci. Zapojení těchto nákladů do modelu bude mít tedy spíš doplňující a predikční charakter, kdy bude mít za úkol ukázat, že i technologie, které v dnešní době nejsou rentabilní, mohou mít v budoucnu značný přínos nebo naopak vysoce ziskové procesy můžou mít devastující účinky.
Vstupem pro model budou v co nejširší míře data, která moderní hutní (průmyslové) podniky běžně získávají nebo jsou nuceni je získávat v rámci monitoringu dopadů své činnosti na životní prostředí. Důvodem k zamření se na již existující data je fakt, že vedení podniků dosti často nechce investovat do mapování materiálových a energetických toků, které jsou potřebné pro metody jako Life cycle assement (LCA) či Life cycle cost (LCC - přímo souvisí s LCA). Obě metody je možné k posouzení daných procesů využít, avšak nejsou k nim primárně určeny a jsou určeny spíš k hodnocení dopadů. Přínos takového modelu by byl zejména v zjednodušení celého procesů a také ve zpracování dat, která jsou často nákladně v podniku získávána a tím by odpadla nutnost zapojení jiného finančně a časově nákladné metody získávání dat.
K modelu bude v rámci projektu také zpracována potřebná metodika (dokumentace), tak aby bylo možné praktické zapojení modelu v podnicích, a také aby bylo možné otestovat jeho platnost a funkčnost v různých podmínkách a to nejen v rámci hutních podniků. Na základě vypracované metodiky bude vypracován i jednoduchý software, který bude mít za úkol zejména zjednodušit implementaci a testování vytvořeného modelu.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc.
Ing. Jakub Wrzecionko
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním výstupem bude model, který bude využitelný jako nástroj pro podporu rozhodování. Jako takový by měl podnikům přinášet nadhled nad jimi chystanými projekty, které jsou zaměřeny na využívání odpadních, druhotných surovin či vedlejších produktů. Zejména přinese zjednodušení takto komplexního hodnocení a poskytne i jiný pohled než čistě ekonomický. Bude se jednat hlavně o zapracování podrobného oceňování externích nákladu, díky němuž bude možné částečně předpovědět i ušetřené či navýšené náklady v budoucnu.
Dalším výstupem bude také software a metodika, které budou práci s modelem zjednodušovat a umožní případné zpracování do již existujících podnikových struktur.
Projekt bude postupovat v několika bodech, které se budou překrývat a povedou k výše zmíněných cílům. Jednotlivé části se nedají v tomto projektu časově ohraničit, jsou proto níže seřazeny podle významnosti v rámci projektu:
1. Získaní nových případně doplnění informací a dat podstatných pro vývoj modelu
2. Vývoj a úprava modelu podle získaných informací a dat
3. Vývoj metodiky pro práci s modelem
4. Vývoj podpůrného softwaru
5. Praktické testování modelu v podmínkách podniku

Publikace výsledků proběhne v odborných časopisech zaměřených na recyklaci materiálu, upřednosťnovány budou časopisy s impakt faktorem.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia18000,-18000,-
3. Materiálové náklady50000,-99000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek57000,-17300,-
5. Služby50000,-88500,-
6. Cestovní náhrady25000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)25000,-2200,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-