Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/70
Název projektuVývoj modulárního systému měřícího stendu na ověřování hladiny magnetické paměti materiálů.
ŘešitelHapla Tomáš Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuMMM metoda je jedna z ne příliš známých metod technické diagnostiky, především pak v oblasti bezdemontážních/nedestruktivních měření. Projekt se zabývá vývojem modulárního systému měřícího stendu, na němž budeme měřit závislost hladiny magnetické paměti na deformaci namáhaného prvku. Tato měření nám mohou objasnit vzájemný vztah mezi oběma parametry a je možno takto získat konkrétní napěťové vazby, díky kterým budeme v budoucnu schopni určovat rozložení napětí v konkrétních případech – strojních součástech.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Blata, Ph.D.
Ing. Dariusz Cymerys
doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Ing. Tomáš Hapla
Ing. Ondřej Obdržálek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Rešerše dané problematiky, požadavky kladené na zařízení.
2. Variantní řešení stendu pro zatěžování strojních částí různých profilů.
3. Výběr optimální varianty
4. Vývoj jednotlivých komponent měřícího stendu.
5. Modelování komponent a následné sestavení celku pro jednotlivé typy zatížení (tlak, tah, ohyb, atd.).
6. Kontrola jednotlivých komponent na statické zatížení v programu MKP.
7. Funkční vzorek modulárního stendu pro měření hladiny magnetické paměti materiálů.
8. Publikace v recenzovaném vědeckém periodiku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia23500,-23500,-
3. Materiálové náklady26500,-23868,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek29000,-0,-
5. Služby15000,-46295,-
6. Cestovní náhrady6000,-6337,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-