Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/69
Název projektuAnalýza velikostní struktury a demografie podniků v ČR v období 2006-2010
ŘešitelLudvík Ladislav doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuA/ Specifikace předmětu výzkumu
Návrh projektu vychází z teoretického studia vývojových trendů v oblasti rozvoje podnikání, podnikatelského prostředí a podniků a z diskuse mezi pracovníky katedry podnikohospodářské, doktorandy oboru podniková ekonomika a management a studenty magisterského oboru ekonomika podniku a systémového inženýrství na Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava.

Hlavní idea návrhu se týká ověření myšlenkového modelu, resp. trendu založeného na existenci dvou podnikatelských světů promítnutého do reálných dat a podmínek v České republice. Někteří teoretičtí ekonomové přicházejí s tvrzením, že svět velkých a svět malých podniků se sobě začíná silně vzdalovat. Tvrdí, že na straně velkých podniků klesá jejich počet a roste podnikatelská síla. Naproti tomu na straně malých podniků roste jejich počet a klesá podnikatelská síla.

Novost tématu a význam pro obor. Novost tématu lze mimo jiné vidět v tom, že identifikace uvedeného trendu na statistických datech nebyla v podmínkách ČR prováděna. Poznatky v tomto směru lze považovat za užitečný zdroj pro formování podnikatelského prostředí, pro ekonomické řízení podniků a v neposlední řadě též příspěvek k inovaci výuky na oboru podniková ekonomika a management. Mají těsnou vazbu na metody ekonomického a manažerského řízení podniků, na otázku sklonu/či nezájmu k podnikání, týkají se směrování podpory podnikání apod. Taky se týkají otázek ekonomického dopadu do území, zaměstnanosti/ nezaměstnanosti, socioekonomického klimatu atd.

Návaznost na dosavadní činnost a výsledky v dané oblasti. Téma navazuje na předchozí činnost akademických pracovníků řešitelského týmu, kupř. Ludvík, L.: Vliv změny parametrů podnikatelského prostředí na ekonomiku a řízení podniků (2007); Ludvík, L. - Peterková, J.: Poznatky z řízení inovací ve vybraných klastrech a podnicích moravskoslezského regionu (2008); Ludvík, L: Aktuální aspekty rozvoje podnikání (2010); Ludvík, L.: Podíl firmy Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. na tvorbě hrubého domácího produktu (2010); Mikoláš, Z. - Peterková, J. – Tvrdíková, M. a kol.: Konkurenční potenciál průmyslového podniku (2011).

Objektem výzkumného zaměření je velikostní struktura a demografie podniků v ČR. Předpokládá se, že objekt zkoumání bude členěn do odvětví a do územních celků (krajů).

Předmětem výzkumného řešení je analýza a prozkoumání velikostní struktury a demografie podniků v ČR a zjišťování výrazných trendových rozdílů mezi tzv. velkými a malými podniky v časovém horizontu minimálně 5 let (2006-2010).

Poznámka: Východiskem pro velikostní klasifikaci podniků bude platná metodika pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií - viz Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 v podmínkách České republiky.

Současný stav. Otázce proměny velikostní struktury a demografie podniků nebývá vždy věnována náležitá pozornost. Přitom i tak zdánlivě jednoduchá otázka velikosti podniků v sobě zahrnuje zásadní přístupy ke konkurenceschopnosti, schopnosti růstu, harmonování či destrukci velikostní struktury podniků atd. V zahraniční literatuře se objevují prameny, které se výrazněni touto otázkou zabývají (některé aspekty viz český překlad publikace „Žraloci a malé ryby“ autorů A. Vizjak a kol., publikace „Agenda příštích let“ autora J. Jiráska apod.). Dynamicky se měnící podmínky (v současné době krizového charakteru) ke studiu a výzkumu vybízejí. I když na tomto poli existují některé práce – tematické studie či analýzy - zpracované zejména pracovníky Českého statistického úřadu, jsou však staršího data a na starších údajích (viz např. Demografie podniků ČR – výsledky v letech 2000-2006. Český statistický úřad 2009). Dle našich informací otázce vývojové diferenciace velkých a malých podniků a z toho plynoucích důsledků (tak, jak je koncipován tento projekt) nebyla v podmínkách ČR aktuálně řešena.

B/ Cíl projektu
Cílem projektu bude ověřit (zanalyzovat), zda a do jaké míry reálná data o vývoji struktury podniků v ČR potvrzují/nepotvrzují možný trend o nastupující (prohlubující se) diferenciaci velikosti a síly podniků v ČR a co z toho plyne pro podnikovou sféru.

C/ Metodika postupu
Metodika postupu řešení projektu je koncipována s ohledem na převážně studentský výzkumný tým a zvláště na skutečnost, že studenti budou muset věnovat relativně hodně času studiu vybraného úseku řešení. Úkolem akademických pracovníků bude garantovat celkovou výzkumnou linii řešení. V postupu řešení půjde o následující kroky:

a) Výchozí rozpracování projektu s vymezením místa pro každého z členů řešitelského týmu.
b) Rozpracování metodiky pro posuzování velikostní struktury podniků, pro posuzování vybraných otázek jejich demografie, ekonomické síly a vlivu.
c) Sběr (pořizování) a příprava reálných dat pro ověřování (identifikaci) zkoumaného trendu.
d) Výběr a rozpracování metodiky softwarové podpory pro analýzu vstupních dat a časových řad. Uvažuje se využít na fakultě dostupného softwarového prostředku IBM SPSS Statistics.
e) Provedení analýzy reálných dat a časových řad a jejich interpretace.
f) Příprava a provedení diagnostických sond a expertních stanovisek pro vybrané podnikatelské a další subjekty pro účely ověření statisticko-analytických výsledků.
g) Zpracování výsledků analýzy a poznatků z řešitelské metodiky.
h) Příprava a realizace týmové řešitelské diskuse s přizváním expertů z teoretické sféry a podnikové praxe (uvažuje se využít aplikace metody „six thinking hats“ autora de Bona).

D/ Vstupní data
Databáze a vstupní data. Bude se vycházet z veřejně přístupných zdrojů statistických dat (databáze Českého statistického úřadu, Živnostenského úřadu, České správy sociálního zabezpečení, Obchodního rejstříku, databází MPO ČR, MF ČR apod.). Za účelem srovnávacích testů se předpokládá využít dostupných statistických dat z databáze Eurostatu, Světové banky apod.
Lze předpokládat, že ne všechna potřebná data pro analýzu budou v požadované skladbě a struktuře k dispozici. Proto se počítá i se speciálním zpracováním a výběry z prvotních statistických dat.
Další zejména tzv. měkká data, přispívající k identifikaci zkoumaného trendu, budou získávána výběrovým setřením (interview, dotazování, dotazníkové sondy, expertní stanoviska).

E/ Časový harmonogram

I. Vstupní fáze
a) Vstup do řešení – organizační otázky (leden)
b) Příprava a rozpracování metodiky řešení (únor-březen)
II. Statisticko-analytická fáze
a) Sběr a příprava dat (duben)
b) Statisticko-analytické zpracování (duben, květen)
c) Zpracování dílčích výstupů (květen, červen)
III. Fáze prověřování na měkkých datech
a) Příprava a realizace výběrových diagnostických sond (červen)
b) Zpracování analytických poznatků a týmová řešitelská diskuse (září)
IV. Prezentační a závěrečná fáze
a) Příprava a prezentace výsledků projektu (duben – listopad)
b) Vypracování závěrečné zprávy (listopad – prosinec)

Navrhovaný projekt je pojímán jako vstupní krok ve studiu vývojových trendů, který se snaží v reálných podmínkách ČR identifikovat jeden z možných trendů ve vývoji podnikové sféry. Práce s reálnými daty slouží zároveň jako výchozí báze pro další předpokládané výzkumné práce, a to:
- v doktorském studiu (k tématu konkurenceschopnost průmyslových podniků v ČR a k modelování vývojových trendů),
- v magisterském studiu (k tématice ekonomické a manažerské analýzy fungování podniků, k výběru vhodné softwarové podpory pro úlohy statisticko-analytického charakteru),
- v katedrálním výzkumu (k tématice specifik ekonomického a manažerského řízení velkých podniků a ke specifikům samozaměstnávajících se firem).
Členové řešitelského týmuIng. Hana Carrillo Ugalde
Bc. Petra Chocholoušová
Bc. Jiří Jureček
Bc. Lucie Kavcová
doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc.
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Bc. Eliška Prátová
Bc. Petra Tomanová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je zanalyzovat, zda a do jaké míry reálná data o vývoji struktury podniků v ČR vypovídají o prohlubující se diferenciaci podniků v ČR a o úbytku podniků střední velikosti a jaké to má důsledky.

Cíl projektu bude naplněn následujícími výstupy:

Předpokládané řešitelské výstupy:
- pracovní metodika řešení projektu,
- pracovní databáze, vstupní data, časové řady, stanoviska expertů a měkká data k tématu projektu,
- rozpracování softwarové podpory a kvantitativních metod,
- potvrzení/nepotvrzení (identifikace) zkoumaného trendu v podmínkách ČR ,
- zpracování tematické studie s pracovním názvem „Analýza velikostní struktury a demografie podniků v ČR (v období 2006 – 2010)“ – název bude upřesněn dle poznatků z řešení,
- upřesnění koncepce řešení doktorské práce,
- náměty pro diplomové práce a aplikace na oboru EP a SI,
- náměty pro další výzkumné aktivity akademických pracovníků na katedře podnikohospodářské,
- dílčí a závěrečná zpráva.

Publikační výstupy:
Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 25 bodů. Předpokládá se, že dosažené výsledky výzkumu dle RVVI budou realizovány v průběhu časového období 2012 - 2013:
V roce 2012 se přepokládají publikační výstupy:
- 1 až 3 články v recenzovaném českém časopise (předpokládá se Acta academica karviniensia – Jrec – 4 body , Acta Oeconomica Pragensia Jrec – 10 bodů a Econ – Jrec – 4 body),
- 1 až 2 příspěvky pro vybrané mezinárodní konference, které mají být uveřejněny v databázi Thomson Reuters ISI Index Social Sciences & Humanities Proceedings. Předpokládají se tyto konference: 7 th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Escola Superior de Gestao e Tecnologia, Instituto Politécnico de Santarém, Portugal, září 2012;
8th European Conference on Management Leadership and Governance, Neapolis University Pafos, Cyprus, listopad 2012 / – 8 bodů/.

V roce 2013 se předpokládají publikační výstupy:
- 1 článek v recenzovaném zahraničním časopise The China-USA Business Review - Jneimp – 12 bodů. (V tomto časopise bude publikován článek Peterkova, J.- Gruberová, V.: Proactive Innovative Strategy, a to v únoru 2012, Vol. 11, No. 2, ISSN 1537-1514. Existuje zde rovněž možnost publikovat i další články.)
- 1 článek v impaktovaném časopise (přepokládá se Ekonomický časopis vydávaný na Slovensku - Jimp - 10 bodů),
- 1 článek v impaktovaném časopise Harvard Business Review - Jimp - min 10 bodů. (V uvedeném časopise jsou publikovány články se zaměřením na problematiku řešenou v předloženém projektu, a proto se domníváme, že by bylo vhodné poslat článek k recenznímu řízení. )
Počet uváděných publikačních výstupů je větší, než je závazný výstup projektu ve výši 25 bodů, a to z důvodu možného nepřijetí článku v některém z uvedených časopisů, případně i konferencích.
Výstupy pro hospodářskou a podnikovou praxi:
- uvažuje se poskytnout stručné písemně zpracované informace o výsledku řešení následujícím subjektům: hospodářská komora MSK, vybrané podnikové subjekty (účastníci diagnostické sondy), Krajský úřad MSK, MPO ČR.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
62600,-53570,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)50500,-41500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti12100,-12070,-
2. Stipendia56400,-65400,-
3. Materiálové náklady68000,-81278,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby22000,-19506,-
6. Cestovní náhrady16000,-5246,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-