Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/68
Název projektuEfektivní obrábění moderních materiálů a hodnocení integrity povrchu
ŘešitelČep Robert prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt je svým zaměřením rozdělen do 5 ucelených částí:
1) Možnosti obrábění slitin na bázi niklu;
2) Zabezpečení bezpečného provozu CMM;
3) Programování CNC strojů se zaměřením na zvyšování efektivnosti obrábění;
4) Možnosti obrábění součástí z nerezových ocelí;
5) Integrita povrchu po obrábění;

Ad 1)
Moderní konstrukce, především v náročných podmínkách provozu, vyžadují stále kvalitnější konstrukční materiály. Tyto materiály musejí odolávat nepříznivým vlivům prostředí, ve kterém pracují - např. mořská voda při těžebních pracích na vrtných plošinách. Niklové slitiny typu INCONEL, NIMONIC, INCOLOY tyto požadavky splňují. Obrábění těchto materiálu je však velmi problematické. Volba vhodného řezného materiálu a řezné geometrie použitého nástroje umožňuje stanovení optimálních řezných podmínek, na což navazuje zkrácení strojního času, prodloužení životnosti nástroje a tím i zmenšení nákladů na obrábění těchto materiálů.
Hlavním řešitelem této části projektu je doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica.

Ad 2) Z projektu budou zakoupeny speciální zařízení, která pomohou vyřešit problémy způsobené elektrorozvodnou sítí a nečistotami vzduchu při měření na 3D měřicím stroji (CMM). Stabilita elektrické sítě a příslušná čistota vzduchu dává dobrý předpoklad pro výzkum měřicích metod na CMM a pro jeho bezproblémový chod..
Hlavním řešitelem této části projektu je Ing. Lenka Petřkovská, Ph.D.

Ad 3) Podstata navrhovaného projektu spočívá ve výzkumu 3 osého frézování a víceosého frézování. Cesta ke zvýšení efektivnosti obrábění muže vést pres rozbor drah nástroje u jednotlivých obráběcích cyklu. K těmto analýzám a rozborům je nutno využití CAD/CAM systému.
Hlavním řešitelem této části projektu je Ing. Marek Sadílek, Ph.D.

Ad 4) Nerezové oceli z hlediska obrábění patří mezi železné materiály, které až na výjimky, jako jsou feritické oceli, patří mezi těžkoobrobitelné materiály. Předmětem řešení projektu je v konkrétních případech součástí z nerezových ocelí popsat, zhodnotit a eliminovat problémy vznikající při obrábění (například rychlé opotřebení břitu nástroje, tvorbu nárůstků, lámání a odchod třísek aj.), a to vhodnou volbou řezného materiálu a geometrie použitého nástroje, návrhem řezných podmínek a procesního prostředí.
Experimentální část projektu spočívá v hodnocení výsledných parametrů kvality povrchu obrobených součástí. Hodnocení ovlivnění povrchové vrstvy po obrábění se zaměřením na změnu zpevnění a drsnosti povrchu, mikrostruktury a fyzikálně-mechanických vlastností obrobených materiálů.
Hlavním řešitelem této části projektu je Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.

Ad 5) Podstatou této části projektu bude výzkum povrchové a podpovrchové části obrobené plochy do hlobky řádově desetin milimetru. Stav této vrstvy a rozložená napětí podstatným způsobem ovlivňují životnost součástí při provozu. Napětí budou sledována po obrobení různými řeznými parametry pomocí nejméně 2 metod (odvrtávání, Barkhausenův šum) s následnou odeznou na úpravu řezných parametrů tak, aby došlo ke snížení nebo usměrnění těchto pnutí v povrchu.
Hlavním řešitelem této části projektu je doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Členové řešitelského týmuBc. Tomáš Brožíček
prof. Dr. Ing. Josef Brychta
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D.
Ing. Martin Grepl, Ph.D.
Ing. David Hřibňák
Ing. Adam Janásek
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D.
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Petr Sysel
Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) Možnosti obrábění slitin na bázi niklu;
Návrh a ověření vhodných řezných podmínek, nástrojového materiálu a řezné geometrie obráběcích nástrojů pro ekonomické obrábění konstrukčních materiálů na bázi Ni. Porovnání obrobitelnosti těchto materiálů ve stavu odlitém a navařeném.

2) Zabezpečení bezpečného provozu CMM;
Cílem této části projektu je nákup napěťové ochrany, vzdušníku a sušičky vzduchu, která zajistí bezproblémové použití měřicího zařízení pro výzkum moderních měřicích metod na 3D měřicím stroji (CMM).

3) Programování CNC strojů se zaměřením na zvyšování efektivnosti obrábění;
Cílem projektu je hledání úspor ve snižování strojních a vedlejších časů. Tedy celkovému zefektivnění procesu obrábění.

4) Možnosti obrábění součástí z nerezových ocelí;
Cílem projektu je zhodnotit vliv řezných parametrů, řezného materiálu a geometrie nástroje na kvalitu povrchové vrstvy obrobených součástí z nerezových ocelí.

5) Integrita povrchu po obrábění;
Cílem této části projektu je proměření povrchové a podpovrchové vrstvy po obrábění, včetně určení směru a velikosti napětí v jednotlivých řezech s následnou vazbou na změnu řezným podmínek při obrábění moderních materiálů.

Výsledky z projektu budou publikovány na národních a mezinárodních konferencích, např.:
- Educatin Research INnovation 2012, ČVUT Praha, duben 2012;
- Multidisciplinary Science Conference 2012, Norht University of Baia Mare and College of Nyiregyhaza, květen 2012;
A dále v časopisech dle pozitivního seznamu rady vlády pro vědu a výzkum a v zahraničních oponovaných časopisech, např.
- Technological Engineering (ISSN 1336 – 5967);
- Mechanical Engineering – Scientific Journal (ISSN 1857-5293);
- Manufacturing Engineering (ISSN 1335-7972); atd.

Cílem řešitelského týmu je publikace minimálně 1 článku v časopise s Impakt Faktorem a 2 publikace v časopisech ze seznamu ISI Web of Knowledge nebo SCOPUS.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia35000,-30000,-
3. Materiálové náklady226000,-270703,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek110000,-81007,-
5. Služby68000,-127109,-
6. Cestovní náhrady208000,-132588,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory60000,-65593,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady707000,-
Uznané náklady707000,-
Celkem běžné finanční prostředky707000,-707000,-