Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/67
Název projektuKonference "Den interních doktorandu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV rámci konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a
materiálového inženýrství" budou studenti doktorských studijních programů
presentovat výsledky, kterých dosáhli při řešení projektu výzkumu a vývoje.
Bude se jednat o 17. ročník těchto konferencí. Konference bude rozdělena do
sekcí podle studijních programů doktorského studia (Metalurgie, Materiálové
vědy a inženýrství, Řízení průmyslových systémů). Z této konference bude
vydán sborník presentovaných prací studentů.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Břuska
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ivana Pěšalová
Ing. Vladana Pečínková, Ph.D.
Ing. Nikol Novohradská, Ph.D.
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vydání sborníku prací studentů doktorského studia na FMMI. Předpokládaný
počet účastníků 50, rozsah jednotlivých příspěvků 4 strany, celkový počet
stránek cca 230 (úvodní slovo, presentace významných výsledků studentů
FMMI, závěr)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10470,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2470,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady4822,-13507,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-2275,-
5. Služby58000,-47290,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10838,-10838,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady108380,-
Uznané náklady108380,-
Celkem běžné finanční prostředky108380,-108380,-