Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/65
Název projektuStanovení organických sloučenin sorbovaných na pevných částicích uvolňovaných při nespalovacích procesech z dopravy.
ŘešitelČabanová Kristina Mgr., Ph.D.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je stanovení organických látek, které se uvolňují při nespalovacích procesech navázané na pevné otěrové částice vznikající při brzdění automobilů. Organické látky jsou uvolňovány z frikčních materiálů vlivem vysokého tlaku a teploty v místě působení do okolního ovzduší. Vzhledem ke svým fyzikálně-chemickým vlastnostem mohou tyto látky zůstávat v ovzduší v plynném stavu, nebo mohou být adsorbovány na povrchu pevných částic různé velikosti. Adsorbované látky jsou následně deponovány na povrchu v okolí silnic, nebo se dostávají vymýváním srážkovou vodou do kanalizace a následně do čistíren odpadních vod, kde mohou ovlivňovat procesy čištění vod a kvalitu čistírenského kalu. Organické látky, které se takto dostávají do prostředí v důsledku spalovacích procesů, včetně spalování v dopravě, jsou již velmi dobře známy. Organické látky vznikající při frikčních procesech doposud popsány nebyly. Vzhledem k potvrzenému uvolňování otěrových částic při frikčních procesech významně přispívajících k emisím kovů do ŽP, lze předpokládat signifikantní podíl frikčních procesů na emisích organických látek.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Karas
doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Mgr. Kristina Čabanová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je identifikace organických látek, které pocházejí z nespalovacích procesů automobilové dopravy. Konkrétně je projekt zaměřen na organické látky pocházející z frikčních procesů. V rámci projektu budou analyzovány obsahy organických látek v brzdovém obložení, v otěrech z brzdových obložení, a rovněž vzorky prachu, půd a srážkových vod v okolí silnic. Analyzované materiály budou charakterizovány kombinací metod chemické analýzy. Zjištěné výsledky budou vzájemně porovnány s cílem identifikovat podíl frikčních procesů na znečištění okolí silnic organickými kontaminanty.

Projekt bude rozdělen do tří etap:

1. Analýza a identifikace organických látek extrahovaných z komerčních vzorků brzdového obložení osobních automobilů a z otěrů těchto brzdových obložení získaných při simulovaných frikčních procesech na laboratorním testovacím zařízení.

2. Výběr vhodných odběrových míst podél komunikací a odběr vzorků prachu, půd a srážkové vody u frekventovaných cest v blízkosti křižovatek. Analýzy organických látek v odebraných vzorcích metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Charakterizace vzorků s využitím infračervené spektrometrie, Ramanovy mikrospektroskopie a elektronové mikroskopie.

3. Srovnání organických látek identifikovaných v komerčních vzorcích brzdového obložení s extrakty otěrů těchto vzorků a s organickými látkami identifikovanými v reálných vzorcích získaných z vybraných odběrových míst.

Předpokládané výsledky:
Dosažené výsledky budou publikovány v časopise s impakt faktorem. Rovněž je předpokládána účast na konferenci zaměřené na problematiku životního prostředí.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady40000,-54238,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-3881,-
5. Služby19000,-9897,-
6. Cestovní náhrady5000,-4794,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11000,-11000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)11000,-2190,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-