Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/64
Název projektuMožnosti využití polymetalických rud s obsahem stříbra v rudních revírech Krušných hor
ŘešitelOžana Kamil Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV průběhu let byla rudní ložiska na území dnešní České republiky odkrývána, těžena a uzavírána v nepravidelných časových cyklech. Celkový útlum hornické činnosti, zaměřené na výše uvedené suroviny, pak nastal v souvislosti s politickými a hospodářskými změnami po roce 1989. Současná surovinová politika Evropské unie se však postupně znovu obrací k možnostem zajištění surovinové základny z vlastních zdrojů členských států. Krušné hory byly v minulosti lokalitou s bohatou těžbou polymetalických rud s obsahem stříbra. Rozsah historických důlních děl je značný – v oblasti Hrobu a Mikulova je asi 100 děl s odvaly obsahujícími vedle polymetalických (Pb-Zn) rud s obsahem stříbra i arsenopyrit.Cílem předkládaného projektu je získání znalostí o možnostech technologického využití přítomných polymetalických rud s obsahem Ag metodou flotačního rozdružování. Zpracovány budou především staré odvaly z těžby rud, nacházející se v blízkosti historických důlních děl. Získané podklady bude možné použít pro další úvahy o možnostech a perspektivách případného využití starých rudních ložisek v oblasti Krušných Hor.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Ing. Kamil Ožana
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je na základě laboratorních zkoušek ověřit možnosti případného zpracování polymetalických rud s obsahem Ag. Experimenty budou zaměřeny na flotační úpravu odpadních materiálů, nacházejících se v blízkosti starých důlních děl. Dosažené výsledky mohou sloužit jako základní materiál pro úvahy o možném zpracování žilného materiálu ze starých štol. Pro dosažení stanoveného cíle budou provedeny následující dílčí kroky:
1) rešerše a studium dostupných literárních zdrojů o těžbě Ag - rudnin v oblasti Hrobsko-Mikulovského revíru ( T: leden 2012 - březen 2012)
2) odběr vzorků odpadních materiálů z blízkosti starých důlních děl (T.duben 2012 - květen 2012)
3) Laboratorní zkoušky flotačního rozdružování s cílem výroby produktu s maximálním obsahem Ag ( T: květen 2012 - říjen 2012)
4) optimalizace a zhodnocení dosažených výsledků ( T: listopad 2012 - prosinec 2012)

Výsledek výzkumu bude publikace v odborném časopisu GeoScience a v periodiku Uhlí, rudy, geologický průzkum dále také v impaktovaném časopisu Acta Geodynamica et Geomaterialia. Dále na konferenci pořádáné VŠB - TUO a na mezinárodní konferenci Physical Separation 13, která se bude konat v červnu 2013 v městě Falmouth v Anglii.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady80000,-59000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-18000,-
5. Služby44000,-131500,-
6. Cestovní náhrady34000,-26500,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29000,-29000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)29000,-2000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady290000,-
Uznané náklady290000,-
Celkem běžné finanční prostředky290000,-290000,-