Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/63
Název projektuTvar a konstrukční řešení obvodového pláště rodinného domu v návaznosti na energetickou efektivitu budovy
ŘešitelČerná Markéta Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt se zabývá nalezením zákonité závislosti mezi tvarem a velikostí rodinných domů a tepelnými ztrátami obvodovou obálkou v obvyklých rozsazích a v obvyklých technologiích jejích konstrukcí.
Do poloviny 20. století nebyly problémy se zásobováním tepelnou energií a náklady na vytápění. Již v polovině 19. století se u nás ustálila technologie zděných obytných staveb na tloušťce zdiva 450 mm s obvyklými omítkami existoval vzorec pro tzv. ekonomickou tloušťku zdiva s ohledem na ekonomičnost a návratnost prostředků k obvyklému vytápění. Ve druhé polovině 20. století se tepelná energie začala zdražovat a postupně se požadavky na tepelné izolace začaly zvyšovat.
Využitelnost výsledků projektu má široký sociálně ekonomický dopad na společnost, protože většina obytných budov je realizována ve formě rodinných domů. U těchto mnohdy dochází k nehospodárnému návrhu z hlediska tepelně technického, energetického a ekonomického. U těchto staveb také může nesprávně zvolenými návrhy docházet k poškozování a znehodnocování obálky budovy.
Členové řešitelského týmuIng. Markéta Černá, Ph.D.
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je stanovit závislost změny tepelných ztrát objektu na tvaru a velikosti objektu při zachování minimálních předepsaných tepelně technických vlastností samostatně stojícího rodinného domu v jednotlivých klimatických oblastech. Podmínkou pro výpočet je konstrukční řešení objektu, které odpovídá kategorii energetické náročnosti C – vyhovující dle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. a požadavkům normy ČSN 730540. Vytvořená metoda bude sloužit jako ověřený teoretický podklad pro určení závislost změny tepelných ztrát objektu na tvaru a velikosti objektu pro běžnou projekční praxi již ve fázi návrhu.
Jednotlivé výstupy
- Stanovení kriteriálních standardů tvarů a velikostí domů.
- Zjištění konkrétních hodnot jednotlivých kriteriálních tvarů a objemů rodinných domů.
- Stanovení vzájemných relací tepelných ztrát jednotlivých variant domů podle zastavěné půdorysné plochy.
- Stanovení vzájemných relací tepelných ztrát jednotlivých variant domů podle variantních objemů domů.
- Návrhy na provedení technických úprav konstrukcí pro dosažení kategorie C energetické náročnosti podle velikostí zastavěné plochy a celkového objemu domů.
- Grafy doporučených optimálních souvislostí mezi velikostmi domů a nároky na konstrukční úpravy.

Hodnotitelným výsledkem projektu budou:
- Článek v periodiku hodnoceném dle metodiky hodnocení VaV ČR.
- Článek na konferenci se sborníkem hodnoceným dle metodiky hodnocení VaV ČR.
- Návrh na užitný vzor nebo metodiku hodnocenou dle metodiky hodnocení VaV ČR.
- Předložené teze a připravená disertační práce.

Harmonogram řešení projektu:

02/2012 - začátek řešení projektu
03/2012 - 05/2012 - školení a provádění potřebných výpočtů a simulací, kontrolní setkání se školitelem projektum, průběžné kontroly řešení

05/2012 - 08/2012 - příprava a realizace hodnotitelných výstupů projektu
08/2012 - 12/2012 dokončení projektu, časová rezerva řešení projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6652,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1652,-
2. Stipendia11000,-11000,-
3. Materiálové náklady3000,-1644,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby13000,-35893,-
6. Cestovní náhrady29300,-7811,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7000,-7000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady70000,-
Uznané náklady70000,-
Celkem běžné finanční prostředky70000,-70000,-