Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/60
Název projektuRozdružování zlatonosných rud s využitím odstředivých sil
ŘešitelKostrhun Jiří Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt je věnován možnostem využití odstředivých sil pro separaci zlata z rudních surovin. Proces separace bude sledován na vzorcích zlatosných surovin české i zahraniční provenience (Alžírsko, Kanada). Během výzkumných prací bude ověřován vliv provozních parametrů (zejména rychlosti rotace, množství fluidizační vody a tlak) laboratorního odstředivého separátoru na účinnost rozdružování. Výsledkem prací bude návrh vhodného rozdružovacího režimu pro získání Au- koncentrátu.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jiří Botula, Ph.D.
Ing. Jiří Kostrhun
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude návrh vhodného rozdružovacího režimu pro získání Au-koncentrátu na laboratorním odstředivém separátoru.
Výstup: publikace v recenzovaném odborném časopise, publikace v časopise s IF.
Cíle bude dosaženo následujícími dílčími kroky:
1) studium odborné literatury v oblasti odstředivého rozdružování se zaměřením na teoretický popis rozdružovacího procesu a vlivu proměnných parametrů na jeho průběh ( T: leden 2012 - březen 2012).
2) laboratorní ověření vlivu proměnných parametrů odstředivého rozdružovače na výsledky procesu (T: únor 2012 - říjen 2012).
3) zhodnocení dosažených výsledků a návrh optimálního rozdružovacího režimu (T: říjen 2012 - listopad 2012).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady60000,-85000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-67000,-
5. Služby68000,-63000,-
6. Cestovní náhrady30000,-20000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29000,-29000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)29000,-2000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady290000,-
Uznané náklady290000,-
Celkem běžné finanční prostředky290000,-290000,-