Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/59
Název projektuExperimentální a modelová analýza odezvy vlivu technické seizmicity v horninovém prostředí
ŘešitelPetřík Tomáš Ing.
Školitel projektudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem tohoto výzkumného projektu je zkoumání možností tvorby matematických modelů horninového prostředí vystavenému účinkům dynamických sil (technické seizmicity) a následné ověření experimentálním měřením. Pozornost bude věnována vstupním parametrům matematických modelů, které ovlivňují seizmické vlnění a jeho šíření horninovým prostředím. Budou tedy provedeny studie vlivu:
- vstupních parametrů horninového prostředí,
- vstupních parametrů dynamického zatížení.

Pro dostatečnou vypovídající schopnost a relevantnost výsledků matematického modelování je důležitá konfrontace výsledků modelů s výsledky geotechnického monitoringu (experimentálních měření), které jsou získávány in-situ. Tyto výsledky umožní kalibraci celého modelu a provedení spolehlivější prognózy odezvy horninového prostředí na dynamické zatížení. Z tohoto hlediska projekt rovněž předpokládá realizaci experimentálních seizmických měření in-situ a jejich analýzu (Stolárik, Pinka) a následnou implementaci výsledků z měření do matematických modelů a jejich kalibraci (Petřík).
Členové řešitelského týmudoc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ing. Tomáš Petřík
Ing. Miroslav Pinka
Ing. Martin Stolárik, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)• výsledky výzkumu budou použity pro zpracování disertační práce Ing. Tomáše Petříka
• publikování výsledků výzkumu v odborných periodikách

Přibližný časový harmonogram:
únor – duben
parametrické studie na jednoduchých modelech
duben – červen
realizace a vyhodnocení seizmických experimentálních měření
červenec – září
příprava matematických modelů dynamické odezvy odpovídajících reálné situaci
září – říjen
vyhodnocení výsledků modelů, včetně citlivostní analýzi, a konfrontace s naměřenými daty v terénu
říjen – prosinec
publikační činnost a vytvoření závěrečné zprávy projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
52260,-52260,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)39000,-39000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti13260,-13260,-
2. Stipendia17860,-17860,-
3. Materiálové náklady1880,-1880,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-