Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/56
Název projektuZískávání zájmových kovů (Ni, Co, Zn) z loužence po loužení bohaté sfaleritické rudy
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPři loužení bohatých zinkových rud kyselinou sírovou vzniká louženec, který mimo zbytkový zinek obsahuje kovy jejichž získání by mohl zvýšit ekonomickou hodnotu tohoto loužence. Zbytkový louženec údajně obsahuje ještě 6-7% Zn a dále zatím nespecifikované procento kobaltu a niklu. Vzhledem k tomu že loužení probíhalo v kyselém prostředí kyseliny sírové obsahují tyto odpady určitě sírana vápenatý jako produkt neutralizace tohoto loužence.
Výskyt těchto odpadů je v Íránu, v oblasti města Zandžán, kde se zpracovává velké množství Zn rudy. Roční produkce odpadů dosahuje 30-40.000 tun, přičemž víme, že by výrobci rádi prodávali tyto kaly za cca 160-170 USD / t. Je tedy zřejmé, že samotný zinek by nepokryl ani nákup kalů, ale pokud by se dal z kalů získat kobalt a případně další kovy, tak už by se mohla ekonomika projektu jevi lépe. Z rudy se tam získává skutečně jen zinek a to ještě jednoduchou metodou, protože se jedná o velice bohatou rudu (místy až 50% kovu).
Členové řešitelského týmuBc. David Čevela
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Michal Madaj, ING.PAED.IGIP
Ing. Ivana Dostalová
Ing. Daniel Petlák
Bc. Soňa Vystavělová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu) Úkolem je zjistit složení tohoto druhu odpadu vč.vlhkosti, jejich rtg složení a dále provést řadu hydrometalurgických experimentálních pokusů získání zinku, kobaltu a niklu z tohoto loužence. Experimentální pokusy by se měly zaměřit na volbu loužícího činidla, zjistit potřebnou dobu loužení a zjistit vhodnou teplotu loužení, Těmito pochody nutno zabezpečit přechod kovů do výluhu s jejch následným získáváním.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
8000,-8000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5970,-5970,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2030,-2030,-
2. Stipendia12000,-12000,-
3. Materiálové náklady54500,-88446,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek40000,-14710,-
5. Služby50000,-51085,-
6. Cestovní náhrady20000,-10259,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20500,-20500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady205000,-
Uznané náklady205000,-
Celkem běžné finanční prostředky205000,-205000,-