Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/55
Název projektuModelování dynamiky tekutinových prvků a systémů
ŘešitelKozdera Michal Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.<br /> doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuA) Výzkum je zaměřen na proudění v axiálním hydrostatickém ložisku. Jedná se o problematiku proudění kapaliny v úzkých mezerách. Pomocí sestaveného experimentální zařízení budou vyhodnocena rychlostní a tlaková pole mezi pevnou a pohyblivou deskou axiálního hydrostatického ložiska. Předmětem dalšího výzkumu bude vliv změny mazacích a vybíjecích drážek v axiálním hydrostatickém ložisku. Současně budou výsledky experimentu aplikovány na matematický model, v němž bude ověřena závislost zatížení ložiska na změně velikosti objemového průtoku. Díky získaným výsledkům budeme moci zjednodušit problematiku navrhování axiálních hydrostatických ložisek, a tím usnadnit firmám navrhování ložisek podle přání zákazníka.
B) Dalším předmětem výzkumu jsou energeticky úsporné hydraulické systémy, zejména systémy s možností rekuperace polohové energie zátěže zpět do elektrické sítě. Cílem výzkumu je sestavení matematického modelu dynamického chování takového systému, provedení simulačních výpočtů na počítači a ověření výsledků na fyzikální realizaci. Fyzikální model bude vytvořen v laboratoři katedry jednak z prvků, které katedra vlastní, jednak z nakoupených částí. Hlavní částí fyzikálního modelu bude rám, do kterého bude umístěno zatěžovací zařízení a jeho pohon. Hydraulický agregát bude vlastní, taktéž propojení hydraulického obvodu potrubím a hadicemi bude provedeno vlastními silami katedry.

Členové řešitelského týmuIng. Patrik Bordovský
doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Ing. Michal Kozdera, Ph.D.
Ing. Michal Kozdera, Ph.D.
doc. Ing. Bohuslav Pavlok, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)A) Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1 x FUNKČNÍ VZOR. Přesnější specifikace: V rámci projektu bude sestaveno experimentální zařízení pro měření tlakového a rychlostního pole v axiálním hydrostatickém ložisku. Naměřené hodnoty poslouží pro stanovení ideální tloušťky mazacího filmu v ložisku.
Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
1. návrh a úprava experimentálního zařízení,
2. měření tlakového a rychlostního pole v závislosti na velikosti mazacího filmu,
3. měření únosnosti ložiska v závislosti na objemovém průtoku,
4. definovaní matematického modelu experimentálního zařízení,
5. numerické modelování proudění v úzkých mezerách pomocí CFD programu,
6. porovnání výsledků z matematického modelování s naměřenými hodnotami z experimentu.

B) Výstupem projektu bude 2 x PUBLIKACE v odborném časopise, 1 x FUNKČNÍ VZOR. Přesnější specifikace: V rámci projektu bude sestaveno experimentální zařízení umožňující rekuperaci polohové energie zátěže zpět do elektrické sítě.
Projekt bude rozdělen do několika dílčích částí:
1. návrh experimentálního zařízení,
2. sestavení experimentálního zařízení,
3. sestavení matematického modelu dynamického chování obvodu,
4. provedení simulačních výpočtů vybraných provozních stavů,
5. provedení ověřovacích měření na experimentálním zařízení,
6. porovnání naměřených a simulovaných výpočtů, závěr.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia60000,-60000,-
3. Materiálové náklady30000,-3310,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek115000,-166250,-
5. Služby47077,-23640,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8923,-7800,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady261000,-
Uznané náklady261000,-
Celkem běžné finanční prostředky261000,-261000,-