Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/53
Název projektuMonitorovací a ovládací systém Energeticky soběstačného "SMART" domu
ŘešitelMišák Stanislav prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV posledních letech je kladen důraz na energetickou soběstačnost jednotlivých objektů pro různé výkonové hladiny, od energetické spotřeby rodinných domů, firem až po energetickou soběstačnost celých měst. Energetickou soběstačností se rozumí provoz uvedených mikroregionů nezávisle na napájení z nadřazených soustav v tzv. ostrovních systémech. V průběhu roku 2011 byl v rámci projektu SGS (SP2011/130) vybudován pilotní projekt energetické koncepce pro napájení rodinného domu tak, aby celková spotřeba tepelné i elektrické energie byla dotována z obnovitelných zdrojů elektrické energie a dům tak byl tzv. „energeticky soběstačný“. Jako zdroje napájení byly využity pouze obnovitelné zdroje energie. Konkrétně byla v rámci projektu vybudována větrná a fotovoltaická elektrárna jako zdroje elektrické a solární elektrárna jako zdroj teplené energie. Tímto byla vytvořena základní platforma pro výzkum provozu ostrovních systémů pro různé výkonové hladiny. V současné době by bylo vhodné dobudování komplexního monitorovacího a ovládacího systému, který by byl schopen definovat základní provozní parametry jednotlivých komponentů energetické koncepce i parametry energetické koncepce jako celku. S takto vytvořeným monitorovacím a ovládacím systémem pak bude následně možné určit celkovou účinnost systému, definovat podíl jednotlivých zdrojů v rámci dlouhodobého časového intervalu a specifikovat tak využitelnost navržené energetické koncepce pro libovolné geomorfologické, meteorologické a energetické podmínky nejen v rámci ČR, ale kdekoliv ve světě. V současné době je možné ve světě nalézt různé projekty zabývající se aplikovatelností tzv. SMART technologií, nicméně v občasné době prozatím nejsou k dispozici konkrétní výsledky využitelnosti příkladného energeticky soběstačného domu s propracovanou energetickou koncepcí využívající výhradně obnovitelné zdroje energie a detailně zpracovaným monitorovacím a ovládacím systémem, který by takové cenné informace dokázal zpřístupnit. Navržené téma je tak vysoce aktuální s možností okamžité aplikovatelnosti a využitelnosti do praxe.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
Ing. Antonín Březina
Ing. Aleš Folvarčný
Ing. Štefan Hamacek, Ph.D.
Ing. Regina Holčáková
prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
doc. Ing. Pavel Krömer, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Ing. Viktor Pokorný, Ph.D.
doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Ing. Zbyněk Richtr
Ing. Ladislav Slíva, Ph.D.
Ing. Martin Sobek, Ph.D.
Ing. Peter Staš
Ing. Petr Stoklas
Ing. Jindřich Stuchlý, Ph.D.
Ing. Tomáš Šumbera
Ing. Marián Uher, Ph.D.
Ing. Jakub Vramba
Ing. Marcel Vycudilík
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu)
Cílem projektu je vytvoření komplexního monitorovacího a ovládacího systému pro energetickou koncepci „Energeticky soběstačného SMART domu“, která byla vytvořena v rámci předchozího projektu řešeného v roce 2011. Jak už s názvu vyplývá, vytvoření zmíněného systému je možné rozdělit na dvě části, a to část monitorovací a část ovládací. Monitorovací systém bude sledovat základní parametry jednotlivých komponentů energetické koncepce, aby tak mohla být definována v požadovaných cyklech v rámci dlouhodobého měření celková účinnost systému i účinnost jednotlivých konverzí energie individuálních komponentů. Pro část elektrické energie se bude konkrétně jednat o měření napěťových, proudových a následně výkonových parametrů, přičemž toto vyhodnocení bude realizováno pro jednotlivé komponenty větrné i fotovoltaické elektrárny, aby tak bylo možné optimalizovat řetězec jednotlivých konverzí energií a přispět tak ke zvýšení celkové účinnosti systému. Pro část tepelné energie se předpokládá měření základních kvalitativních parametrů solárních kolektorů a stejně jako v případě vyhodnocení elektrické energie bude monitorován i tok energie do zátěže a akumulačního zařízení. Součástí monitorovacího systému bude i hodnocení meteorologických poměrů, aby bylo možné přiřadit celkovou účinnost systému pro rozmanité klimatické podmínky a definovat tak efektivnost provozu navržené energetické koncepce pro různé provozní i klimatické podmínky. Veškeré výsledky monitorovacího systému budou ukládány pro následný postprocessing do databáze a budou s požadovaným krokem publikovány formou webového rozhranní na internetové doméně, která bude pro tento projekt vytvořena. S využitím ovládacího systému bude možné ovládat základní provozní stavy koncepce „Energeticky soběstačného SMART domu“. Celé řízení se předpokládá ve dvou základních režimech místní a dálkové správy. Přičemž pojmem dálková správa se rozumí ovládaní základních provozních stavů formou vytvořeného webového rozhraní s možností ovládaní i prostřednictvím PDA komunikátorů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-54270,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-35818,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-18452,-
2. Stipendia300000,-245730,-
3. Materiálové náklady125000,-89528,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek100000,-89112,-
5. Služby81000,-119719,-
6. Cestovní náhrady150000,-157641,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory84000,-84000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady840000,-
Uznané náklady840000,-
Celkem běžné finanční prostředky840000,-840000,-