Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/49
Název projektuAnalýza komunikačního mixu HGF VŠB-TUO a jeho efektivnost
ŘešitelLaštůvková Markéta Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuKaždá firma si potřebuje získat a udržet zákazníky a k tomu používá vhodně zvolený marketingový mix, jehož součástí je i marketingový prvek promotion (propagace). V rámci propagace volí firma vhodnou kombinaci komunikačních nástrojů, kterými chce oslovit co největší počet zákazníků. Totéž platí i pro takovou organizaci, jako je vysoká škola, jejímiž zákazníky jsou v prvé řadě studenti prezenční a kombinované formy studia.
Jak studenti prezenční formy studia, tak i studenti kombinované formy studia mají své důvody a motivy, které je vedou ke studiu daného oboru na vysoké škole a zároveň k výběru příslušné školy a fakulty. Je tedy nutné tyto důvody a motivy znát a zohlednit je v marketingové kampani.
Při oslovování potenciálních studentů prezenční i kombinované formy studia je nutné využívat širokou škálu komunikačních nástrojů. Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO jednotlivé prvky komunikačního mixu v hojné míře používá. Jedná se např. o letáky umístěné v prostředcích MHD, internet, Dny otevřených dveří aj.
K nutnosti aktualizovat jednotlivé prvky komunikačního mixu a jejich přizpůsobení potenciálním studentům fakulty přispívá také skutečnost, že na vysokých školách začíná být implementován trend od kvantity ke kvalitě. Stávající způsob přijímání velkého počtu studentů tedy začíná být na ústupu a začíná být kladen důraz na kvalitu přijímaných studentů.
Výše uvedeným změnám je potřeba přizpůsobit i komunikační mix. Dalším důvodem, proč analyzovat danou problematiku je, že studenty prezenční formy studia je nutné oslovovat jinými komunikačními prostředky než studenty kombinované formy studia.
Členové řešitelského týmuIng. Marek Ballarin
Ing. Dominika Mindášová, Ph.D.
Bc. Veronika Parmová
Ing. Markéta Laštůvková, Ph.D.
Ing. Alena Straková
Ing. Yveta Tomášková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vyhodnotit, který prvek komunikačního mixu ovlivňuje studenty při výběru vysoké školy, v našem případě Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nejvíce a který naopak nejméně. Pro kvalitní optimalizaci komunikačního mixu je nutné zjistit také důvody a motivy, které studenta vedou ke studiu na příslušné škole, resp. fakultě. Na základě těchto zjištěných skutečností budou řešitelé moci navrhnout takové změny v komunikačním mixu, aby jím do budoucna byli osloveni zejména ti, kteří mají skutečný zájem o studium dané školy, fakulty a oboru.
Pouze kvalitní studenti, zajímající se intenzivně o novinky a trendy ve zvoleném oboru, jsou zárukou pro realizaci dalšího zvýšení náročnosti výuky tak, aby byla v souladu se stávajícími, stále se zvyšujícími požadavky na modernizaci výrobních zařízeních a technologií. Následným efektem bude i lepší zaměstnavatelnost studentů po absolvování vysoké školy.
S kvalitními studenty, kteří své vědomosti přenesou do odborné praxe, je také spojeno šíření dobrého jména fakulty a tím i celé školy. Je třeba si uvědomit, že zvyšování prestiže daného oboru, fakulty i školy s sebou nese přínos v podobě dalších studentů, kteří budou mít skutečný zájem studovat daný obor a seberealizovat se v něm.
Podklady pro analýzu vyplynou z dotazníkového šetření provedeného na reprezentativním vzorku studentů prezenční formy studia v Ostravě a v Mostě a u studentů kombinovaného studia v Mostě a Ostravě.
Na projektu budou spolupracovat jako řešitelé také studenti prezenční formy magisterského studia Institutu ekonomiky a systému řízení, HGF, neboť se jedná o projekt Studentské grantové soutěže. Vzhledem k tomu, že tito studenti mají osobní zkušenost s komunikačním mixem VŠB-TUO, lze očekávat jejich kreativní přístup při tvorbě návrhů změn komunikačního mixu. Zapojení studentů do projektu bude přínosné i v oblasti vyhodnocování dotazníkového šetření.
Výstupem řešení budou publikace, přičemž důraz bude kladen na publikování v odborném časopise zařazeném do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a Sborníku zařazeného do světově uznávané databáze. Předpokládaný počet získaných bodů dle Zásad studentské grantové soutěže Doplněk HGF je 20 - 25. Konkrétním výstupem bude publikování:
- 2 článků v GeoScience Engineering - Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řady hornicko-geologické;
- 1 článku ve sborníku SGEM 2012 – 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference.
Postup řešení je stručně charakterizován v následujících 5 etapách:
1. etapa – leden a únor 2012: příprava výzkumu, formulace dotazníku, přesná specifikace vzorku respondentů;
2. etapa – březen a duben 2012: realizace marketingového výzkumu v Ostravě a Mostě;
3. etapa – duben – červen 2012: analýza získaných dat a jejich vyhodnocení;
4. etapa – červen – listopad 2012: publikační činnost;
5. etapa – prosince 2012: vyhotovení Závěrečné zprávy k projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady31000,-48000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby31000,-24000,-
6. Cestovní náhrady10000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory12000,-12000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)12000,-2000,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady120000,-
Uznané náklady120000,-
Celkem běžné finanční prostředky120000,-120000,-