Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/48
Název projektuStudium vlivů magnetických a elektrických polí na materiálové a technologické aplikace
ŘešitelTomčík Petr doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem experimentálního výzkumu bude studium vlivů magnetických a elektrických polí na materiálové a technologické aplikace, které jsou použitelné pro automobily. Projekt splňuje veškeré parametry propojení studenty realizovaného výzkumu s výukou. Výstupy z tohoto projektu pak budou využity studenty především prostřednictvím posílení experimentálně laboratorní části výuky.
Členové řešitelského týmuIng. Radim Čech, Ph.D.
Ing. Pavel Klaus, Ph.D.
doc. Ing. Petr Tomčík, Ph.D.
Ing. Vladimír Zbožínek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem budou experimentálně stanoveny závislosti popisující vlivy na vybraných aplikacích použitelných při stavbě automobilů.
Dalším výstupem budou publikace, resp. technicky realizované výsledky.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady155000,-154040,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-32332,-
5. Služby35000,-13417,-
6. Cestovní náhrady35000,-25211,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-