Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/45
Název projektuOxidické systémy – metody jejich charakterizace a environmentální aspekty
ŘešitelPeikertová Pavlína Mgr., Ph.D.
Školitel projektuProf. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuVýzkum v rámci projektu bude zaměřen na vybrané antropogenní činnosti, ve kterých se uplatňují oxidické systémy, a to jak z hlediska jejich možných aplikací, tak z hlediska rozvoje metod jejich charakterizace. Součástí bude rovněž vyhodnocení environmentálních aspektů spojených s uvolňováním částic z těchto materiálů do prostředí. Materiály na bázi oxidických systémů s ohledem na možné aplikace budou představovat metalurgické strusky, pyrometalurgické kaly a odprašky, které budou hodnoceny metodami chemické a fázové analýzy a testy toxicity s ohledem na jejich využití do stavebních hmot.
Druhou skupinou materiálů budou tvořit frikční kompozity pro brzdová obložení osobních automobilů, kde charakterizace otěrových částic na bázi oxidů kovů bude probíhat kombinací vhodných metod chemické a fázové analýzy. Vzhledem k významným emisím organických látek při frikčních procesech bude hodnocen také vliv přídavku fotokatalyticky aktivního nano TiO2 do kompozitů brzdového obložení na degradaci organických sloučenin v plynných emisích.
Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Kateřina Peterek Dědková, Ph.D.
Ing. Kamila Gröplová
Ing. Veronika Horáková
Jana Kalbáčová
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Mgr. Pavlína Peikertová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumu bude vyhodnotit experimentální výsledky získané z vědecko-výzkumných aktivit, provést jejich interpretaci a publikovat výsledky na mezinárodních konferencích (NANOCON, METAL) a v odborných časopisech.
Bude provedena charakterizace vybraných vzorků metalurgických strusek, kalů a odprašků kombinací metod chemické a fázové analýzy (FTIR, Ramanovy mikrospektroskopie, rtg difrakční analýzy a mikroskopických technik) se zaměřením na charakterizaci přítomných nanofrakcí. Budou provedeny testy vyluhovatelnosti a následně testy akvatické toxicity.
Budou zakoupeny komerční brzdové destičky pro osobní automobily střední třídy, u nichž budou provedeny testy frikční účinnosti na laboratorním testovacím zařízení, část jich bude pomleta a následně srovnána s vzniklými otěrovými částicemi. Vzniklé otěrové částice budou podrobeny testům vyluhovatelnosti a následně testům akvatické toxicity. Charakterizace vzorků bude provedena pomocí SEM, TEM, Ramanovy mikroskopie a dalších metod. V rámci spolupráce se Southern Illinois University Carbondale (USA) budou připraveny modelové frikční kompozity s přídavkem nanočástic TiO2 fixovaných na jílovém nosiči, u nichž bude hodnocen vliv na degradaci organických polutantů uvolňovaných do ovzduší.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia134000,-134000,-
3. Materiálové náklady40000,-39054,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby30000,-28973,-
6. Cestovní náhrady12000,-13973,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory24000,-24000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady240000,-
Uznané náklady240000,-
Celkem běžné finanční prostředky240000,-240000,-