Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/42
Název projektuAplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích
ŘešitelLenort Radim prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů doktorského studijního programu Řízení průmyslových systémů a studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantujících kateder ve třech vzájemně provázaných výzkumných oblastech, které tvoří pilíře daných programů:

1. Management rizika při řízení průmyslových podniků a řetězců (kat. 634):

Efektivní uplatnění současných nástrojů a přístupů pro řízení průmyslových podniků a řetězců naráží stále častěji na růst komplexity poptávkových, výrobních a dodavatelských procesů, způsobených rostoucí flexibilitou požadavků zákazníků a rostoucí konkurencí, a nepředvídatelností a častými změnami podnikatelského prostředí. Uvedené tendence vedou k výraznému nárůstu podnikatelských rizik, jejichž zvládání se musí stát nedílnou součástí známých koncepcí rozhodování. Oblast „Management rizika při řízení průmyslových podniků a řetězců“ bude zaměřena na:

- aplikaci principů logistických systémů a koncepcí při řízení logistických a dodavatelských řetězců v podmínkách rostoucí složitosti materiálových a informačních toků a zvyšujícího se rizika a nejistoty podnikatelského prostředí,
- nástroje managementu rizika při plánování a řízení průmyslové výroby projektového charakteru s dlouhou dobou vývoje, konstrukce a vlastní výroby,
- kritické trendy marketingového výzkumu budoucích potřeb na bázi zobrazení silového pole turbulentních tržních procesů,
- hodnocení vývoje produktivity práce hutních podniků a podniků navazujících průmyslových odvětví v čase a v místě.

2. Inteligentní nástroje řízení průmyslových systémů (kat. 638):

Současný trend v automatizaci průmyslových procesů směřuje ke stále širšímu využívání inteligentních čidel a akčních členů. Tím se zpětnovazební řízení přesouvá na nejnižší úroveň přímého distribuovaného řízení procesů. Klasické řídicí systémy přebírají úlohu nadřazeného řízení technologických skupin a celků. Díky tomu by mělo docházet k širšímu využívání moderních poznatků teorie automatického řízení a k integraci všech řídicích systémů v rámci podniku. To však předpokládá přímou vazbu mezi systémy plánování a řízení podniku a systémy řízení technologických procesů, zajišťovanou využíváním moderních inteligentních nástrojů řízení. Oblast „Inteligentní nástroje řízení průmyslových systémů“ bude zaměřena na:

- softwarové technologické nástroje umožňující efektivněji, rychleji a spolehlivěji využívat informační zdroje a znalostní databáze a propojovat tak dílčí úspěšná řešení do rozsáhlejších celků,
- metody získávání, uchovávání, údržby a využívání znalostí a na vývoj inteligentních modulů pro rozhodování problémů a řízení procesů v oblasti diagnostiky, řízení a plánování průmyslové výroby,
- aplikaci bezdrátových přístrojů spolupracujících v pevných i mobilních rádiových sítích, s jejichž pomocí bude možné lépe než dosud řídit zejména spojité technologické procesy a zařízení.

3. Pokročilé aplikace statistických metod v managementu kvality (kat. 639):

Moderní postupy managementu kvality se již prakticky neobejdou bez aplikací vhodných statistických metod. Statistické metody se stávají velice efektivními nástroji při řízení procesů, analýzách jejich způsobilosti, analýzách používaných systémů měření a kontroly a v řadě dalších oblastí. S rostoucí složitostí a různorodostí procesů se zvyšuje potřeba rozvoje využití statistických metod. Oblast „Pokročilé aplikace statistických metod v managementu kvality“ bude zaměřena na:

- pokročilé techniky analýz systémů měření s využitím nejistot měření,
- rozvoj přístupů k analýzám způsobilosti procesů v nestandardních situacích,
- rozvoj problematiky interpretace regulačních diagramů,
- využití vícerozměrné ztrátové funkce pro hodnocení kvality řízení technologických procesů.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Ing. Ekaterina Grakova, Ph.D.
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Ing. Martin Koščo
Ing. Martin Koudela
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Bc. Jan Lipovský
Bc. Lenka Mlýnková
Bc. Lenka Monsportová
doc. Ing. Václav Nétek, CSc.
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Ing. Helena Nováková
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Ing. Lukáš Rožnovský, Ph.D.
Ing. Mária Krajňáková
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Ing. Milan Zemek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Management rizika při řízení průmyslových podniků a řetězců

- Návrh postupů aplikace vybraných logistických systémů a koncepcí v průmyslových logistických a dodavatelských řetězcích, působících v podmínkách rostoucího rizika a nejistoty.
- Návrh metodického rámce pro analýzu a zvládání rizika při plánování a řízení průmyslové výroby projektového charakteru s dlouhou dobou vývoje, konstrukce a vlastní výroby.
- Výběr zobrazovacích nástrojů, vhodných pro sestavení strategických strukturálních map integrity technologických řetězců v průmyslových systémech světového trhu. Sestavení modelu silového pole turbulentních změn budoucích potřeb pro strategickou navigaci výzkumu a vývoje nových výrobků.
- Objektivizace hodnocení vývoje ukazatelů produktivity hutních podniků a podniků navazujících průmyslových odvětví, respektujících zejména metodické sjednocení výpočtu produktivity, vliv outsourcingu a použitých technologií.

2. Inteligentní nástroje řízení průmyslových systémů

- Výzkum a vývoj nových nástrojů znalostního managementu, zejména s využitím metod umělé inteligence i s ohledem na měřitelné požadavky a jejich následné ověření.
- Návrh metod a softwarových technologických nástrojů pro získávání, uchovávání, údržbu a využívání znalostí.
- Vývoj inteligentních modulů pro rozhodování problémů a řízení procesů v oblasti diagnostiky, řízení a plánování průmyslové výroby.
- Návrh vhodných prostředků k podpoře systémů bezdrátových digitálních struktur pro průmysl, včetně strategie jejich využívání.

3. Pokročilé aplikace statistických metod v managementu kvality

- Návrh komplexního hodnocení kvality systémů měření. Vývoj postupu hodnocení kvality systému měření kombinující přístupy MSA a vyhodnocování nejistot měření. Tvorba softwarové aplikace využívající metodu ANOVA.
- Návrh metodiky analýzy způsobilosti procesů ve vybraných nestandardních situacích. Identifikace reálných nestandardních situací, které se při hodnocení způsobilosti procesů mohou vyskytnout a analýza jejich dopad na dosažené výsledky. Rozpracování postupů řešení vybraných nestandardních situací.
- Návrh doporučení pro praktický postup k dosažení správné a efektivní interpretace regulačních diagramů. Porovnání různých přístupů k definování symptomů nestability procesů a jejich vazeb na příčiny nestability a vyhodnocení schopnosti různých regulačních diagramů reagovat na různé změny procesu. Průzkum provádění interpretace regulačních diagramů ve vybraných firmách a analýza softwarové podpory v této oblasti.
- Návrh algoritmu řízení technologického procesu s využitím vícerozměrné ztrátové funkce. Analýza stavu řízení technologických procesů a vyskytujících se problémů. Zpracování aplikace vícerozměrné ztrátové funkce, která hodnotí řízení prostřednictvím finanční ztráty, způsobené nedodržením požadované úrovně sledovaných ukazatelů.

Předpokládá se, že výsledky řešení budou prezentovány v odborných časopisech (např. International Journal of Production Research, Przeglad elektrotechniczny, Hutnické listy, Automa) a na mezinárodních odborných konferencích a kongresech (např. METAL, DAAAM, Carpathian Logistics Congress, Total Logistic Management, MARDiH, DSL, ACE-X). Preferovány jsou druhy výsledku J a D dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-199999,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-149253,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-50746,-
2. Stipendia300000,-300000,-
3. Materiálové náklady280000,-291005,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek180000,-185546,-
5. Služby160000,-180602,-
6. Cestovní náhrady230000,-192848,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory150000,-150000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1500000,-
Uznané náklady1500000,-
Celkem běžné finanční prostředky1500000,-1500000,-