Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/41
Název projektuNegativní účinky elektrické vozby, elektrochemická koroze, provozní vlastnosti a zpětné vlivy střídavých pohonů
ŘešitelSvoboda Pavel Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Josef Paleček, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředkládaný vědecko-výzkumný projekt částečně navazuje na projekt řešený v loňském roce, prohlubuje řešení a rozšiřuje řešenou oblast o nové poznatky.
Elektrická trakce je z hlediska odběru elektrické energie významným spotřebitelem, ale i zdrojem rušivých účinků, které negativně ovlivňují distribuční síť. Mezi takovéto negativní účinky patři především proudová nesymetrie, která následně vyvolává napěťovou nesymetrii. Zdrojem nesymetrie je jednofázový, nebo dvoufázový trakční odběr. Zdrojem nepříznivých vlivu střídavé trakční proudové soustavy jsou i elektrické lokomotivy využívající polořízené můstkové usměrňovače, jenž generují do napájecí soustavy proudové harmonické.
Dalším problémem spojeným s provozem elektrizovaných tratí je jejich negativní vliv na kovová úložná zařízení. Na nich způsobují elektrochemickou korozi, která ohrožuje jejich normální činnost a dokonce může způsobit jejich zničení a způsobit tak vážné hospodářské problémy a rizika. Z problematiky elektrochemické koroze se zaměříme na analytická řešení přechodu kolejnice–zem, stejnosměrných i střídavých tratí průmyslového kmitočtu. Dále na počítačové modelování proudových polí s pomocí modelových programů. Modelovány budou i pole uvnitř železobetonových konstrukcí a styk kolejnice - zem i zem – úložné zařízení. Na základě teorie obvodů, teorie pole a modelování budou vytvořeny matematické modely polí. Z nich pak modely pro počítačovou simulaci výkonným SW. Kromě teoretických rozborů budou prováděna i provozní měření. V rámci projektu bude řešena i problematika dálkového ovládání technických zařízení dopravní infrastruktury.
Dalším cílem práce jsou elektrické pohony, které jsou široce používány v nejrůznějších technologických celcích či technických aplikacích, a tím patří k zařízením, která se významně podílejí na celkové spotřebě elektrické energie a zároveň vykazují určité nežádoucí jevy, kterými významně negativně ovlivňují např. elektrickou napájecí síť a spotřebiče k ní připojené. Uvádí se, že elektrické motory používané v elektrických pohonech v průmyslových aplikacích spotřebovávají v celosvětovém měřítku 30 až 40 % vyrobené elektrické energie. Střídavé regulované pohony s indukčními motory užívající měniče kmitočtu umožňují realizovat jak hospodárné způsoby řízení jejich otáček, tak i optimální způsoby řízení indukčního motoru. Takovéto pohony s nastavitelnou rychlostí patří ale k výrazným zdrojům elektromagnetického rušení, např. tím, že generují do napájecí sítě harmonické proudy a tím přispívají ke zhoršování kvality napájecího napětí. Pro jejich omezování se používají různé technické prostředky. Měniče kmitočtu a tyto opravné technické prostředky, jakožto další vložené členy ve struktuře pohonu, tak ovlivňují celkovou účinnost pohonu. Předmětem výzkumu je tedy experimentální ověřování parametrů pohonů různých konfigurací, zejména jejich účinností, a zpětných vlivů, tj. elektromagnetického rušení, a doplněné jejich simulacemi a matematickými modely s využitím příslušného software.
Členové řešitelského týmuIng. Zdeněk Bača
Ing. Pavel Bojko
Monika Čopíková
Ing. Jiří Cigánek
Ing. Bogdan Fukala
Ing. Tomáš Hrubý
doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc.
doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Petr Koreň
Mgr. Josef Melecký
Ing. Petr Orság, Ph.D.
prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Ing. Lukáš Paulinský
Ing. Thi Thanh Thao Phan
Ing. Stanislav Rusnok
Ing. Martin Slivka
Ing. Jan Šmída
Ing. Pavel Sobota
doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Ing. Pavel Svoboda
MSc. Tien Trung Vo
Ing. Stanislav Zajaczek, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V našem projektu se zaměříme na zkoumání šíření negativních vlivů elektrické vozby v napájecí soustavě. To plánujeme jednak modelováním, jednak rozsáhlým měření v sítích ČEPS, ČEZ a E-on.
Z problematiky elektrochemické koroze se zaměříme na modelování přechodu kolejnice–zem, proudových polí a styku zem–úložné zařízení. Na základě teorie polí a modelování budou vytvořeny matematické modely polí. Z nich pak modely pro počítačovou simulaci. Řešena budou pole stejnosměrná i střídavá. K praktickým měřením je potřebné vyvinout metodu měření proudů v kolejnicích. Realizována budou i terénní měření přímo na úložných zařízeních.
V další části bude projekt zaměřen na výzkum účinnosti indukčních motorů ve střídavých neregulovaných pohonech a zejména regulovaných pohonech s měničem kmitočtu, včetně účinnosti dílčích komponent pohonu a jeho celkové účinnosti, na výzkum a analýzu zpětných vlivů zkoumaných elektrických pohonů na napájecí síť a na výzkum vlivu kvality napájecího napětí na provozní vlastnosti střídavého pohonu. Projekt bude realizován experimentálními měřeními, modelováním a počítačovou simulací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
26800,-26800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia177000,-177000,-
3. Materiálové náklady50000,-50000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-49000,-
5. Služby58200,-96200,-
6. Cestovní náhrady76000,-60000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory51000,-51000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)21000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady510000,-
Uznané náklady510000,-
Celkem běžné finanční prostředky510000,-510000,-