Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/40
Název projektuProdukty třecího procesu v brzdových soustavách automobilů a jejich vliv na životní prostředí.
ŘešitelTomášek Vladimír doc. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuV rámci projektu budou využity dříve vyvinuté metody odběru a charakterizace produktů třecího procesu, ke kterému dochází v brzdových soustavách automobilů. Pozornost bude věnována zejména plynným produktům unikajícím při brzdění a vytváření frikční vrstvy. V práci budou využity nové analytické techniky (Rammanova spektrometrie, FTIR a plynová chromatografie), uvedené do provozu v roce 2011. Na základě zkušeností získaných řešním projektů v letech 2010 a 2011 bude optimalizován odběr produktů třecího procesu z laboratorního zařízení pro testování brzdových obložení. Cílem je popsat vlastní třecí proces a modifikaci frikčního kompozitu při tření a posoudit vliv otěrového materiálu na životní prostředí a lidské zdraví.
Členové řešitelského týmuIng. Hana Barošová
Ing. Hana Šreková
Ing. Lenka Pazourková
Ing. Věroslava Foldina
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
Ing. Miroslav Vaculík, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je charakterizace otěrového materiálu, včetně plynných zplodin, uvolňovaných z brzdových obložení při provozu automobilů do životního prostředí. Dále budou zdokonalovány metody charakterizace frkční vrstvy, která se vytváří na povrchu třecích ploch.
Výstupy:
- 2 diplomové práce
- 2 doktorské práce

Publikace v odborné literatuře, např. Wear, J. Mat. Sci, J.Composite Materials
Prezentace výsledků na konferencích (seminářích)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia42000,-42000,-
3. Materiálové náklady30000,-78558,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30000,-0,-
5. Služby18000,-135,-
6. Cestovní náhrady15000,-14307,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-