Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/39
Název projektuModelování a vizualizace prostorového rozložení technologických parametrů ložiska uhlí podle geologického vývoje a podle variantních podmínek využitelnosti pro budoucí exploataci na příkladu jihomoravského lignitového revíru
ŘešitelVebr Lukáš Ing.
Školitel projektudoc. RNDr. František Staněk, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPro komplexní hodnocení ložiska uhlí včetně určení jeho morfologie a rozložení jednotlivých ložiskových atributů je nezbytné vytvořit digitální model ložiska, který by se co možno nejvíce blížíl realitě. To vyžaduje aplikování moderních matematických postupů, především z oblasti matematické statistiky a geostatistiky.
Modelování bude provedeno v oblasti jihomoravského lignitového revíru (dále JLR), u kterého lze předpokládat využití lignitu jako cenné chemické suroviny v budoucnosti. JLR je území, ve kterém se v české části vídeňské pánve (dále VP) vyskytují lignitové sloje. Revír se nachází v jv. části České republiky a sestává ze dvou částí s kyjovskou slojí (Domanínsko, Kyjovsko) a tří částí s dubňanskou slojí (Moravská ústřední prohlubeň - dále MÚP s jednotným vývojem, MÚP s lávkujícím vývojem, Bzenecko). Sledovanými ložiskovými parametry budou mocnost [m], Ad - obsah popela v bezvodém stavu paliva [%], Qir - výhřevnost v původním stavu paliva (přepočtená na jednotný stav veškeré vody Wtr = 45 %) [MJ.kg-1], Std - obsah veškeré síry v bezvodém stavu paliva [%], Asd - obsah arsenu v bezvodém stavu paliva [g.t-1], Qsdaf - spalné teplo hořlaviny (v bezvodém a bezpopelovém stavu paliva) [MJ.kg 1] a Vdaf - obsah prchavé hořlaviny v hořlavině (v bezvodém a bezpopelovém stavu paliva) [MJ.kg-1]).
Základním modelem ložiska bude tzv. geologický model, který charakterizuje geologický vývoj ložiska a stanovuje prostorové rozmístění uhelných poloh na ložisku. Na jeho základě se následně budou vytvářet variantní modely podle kvality uhlí (tzv. bilancované modely), které respektují prostorové rozmístění uhelných poloh popsané geologickým modelem. Prvotním úkolem bude proto vytvoření geologického modelu ložiska.
Modelování ložiska uhlí se bude opírat o výsledky předchozí identifikace a korelace slojí zastižených průzkumnými díly. Způsob modelování bude respektovat základní vlastnosti sedimentárních těles (vrstevnatost, vyznačující se skokovými změnami vlastností hornin na kontaktu vrstev, výrazná převaha plošných rozměrů nad mocností apod.) s možným ovlivněním dalšími geologickými jevy (eroze, tektonické porušení apod.).
Ložisko lignitu v oblasti JLR se vyznačuje nejednotným vnitřním vývojem sloje, kdy sloj přechází od jednotně vyvinuté do sloje členěné proplástky postupně až do čtyř lávek. Při modelování bude proto nutno přistupovat k jednotlivým částem ložiska odlišně podle typu vývoje sloje. V oblastech s jednotným vývojem bude předmětem modelování těleso souvislé sloje, zatímco v oblastech, kde je sloj rozštěpena (MÚP s lávkujícím vývojem, Bzenecko), budou modelovány jednotlivé lávky sloje. Následně se v procesu modelování budou jednotlivé vrstvy (lávky sloje a proplástky) prostorově spojovat tak, aby takto spojené vrstvy vyhovovaly variantně zadanému meznímu obsahu popela v bezvodém stavu Ad.
Základem řešení bude ložisková databáze JLR doplněná o potřebné údaje. Při řešení projektu bude využíván Interaktivní programový systém pro hodnocení uhelných ložisek (IPSHUL), vyvinutý na Institutu geologického inženýrství Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava. Tento systém bude doplněn především o programové moduly v oblasti plošné i prostorové vizualizace morfologie ložiska a rozložení jednotlivých technologických parametrů (Ad, Qir, Std, Asd, Qsdaf a Vdaf) jak pro geologický model, tak pro bilancované modely.
Programovacím jazykem bude MS Visual Basic, přičemž se budou využívat i objekty programů Surfer, Voxler, Grapher a MapViewer firmy Golden Software.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jan Jelínek, Ph.D.
Ing. Michaela Sekerášová
doc. RNDr. František Staněk, Ph.D.
Ing. Lukáš Vebr
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je:
- vytvořit metodiku tvorby geologického a bilancovaných modelů JLR,
- tvorba programových modulů pro plošnou i prostorovou vizualizaci morfologie ložiska a rozložení jednotlivých technologických parametrů (Ad, Qir, Std, Asd, Qsdaf a Vdaf) jak pro geologický model, tak pro bilancované modely,
- na základě vytvořených modelů ložiska (geologického a bilancovaných) provést komplexní zhodnocení jednotlivých částí JLR (stanovení průměrných charakteristik, kubatury, odhad celkových zásob),
- automatická tvorba plošných i prostorových grafických výstupů pro vizualizaci morfologie ložiska a rozložení jednotlivých technologických parametrů v prostředí programů Surfer, Voxler, Grapher a MapViewer.

Výsledky budou publikovány v časopisech (se záměrem publikování stěžejních výsledků v časopise s IF), prezentovány na vybrané konferenci a na studentské vědecké konferenci organizované centrálně v rámci HGF.
Bude vytvořen druh výsledku R – software a také druh výsledku N – specializovaná mapa s odborným obsahem.


Postup řešení, časový harmonogram:

leden – únor:
Rešerše literatury z oblasti modelování ložisek uhlí.
Rešerše literatury z oblasti JLR.
Seznámení s ložiskovou databází JLR.
Seznámení s programovým systémem IPSHUL.

březen – duben:
Seznámení s programovým prostředím Surfer, Voxler, Grapher a MapViewer firmy Golden software.
Doplňování ložiskové databáze JLR o potřebné údaje.
Návrh metodiky tvorby geologického a bilancovaných modelů JLR.

duben – listopad:
Algoritmizace a programování modulů pro plošnou i prostorovou vizualizaci morfologie ložiska a rozložení jednotlivých technologických parametrů.
Komplexní zhodnocení jednotlivých částí JLR.
Automatická tvorba plošných i prostorových grafických výstupů: vizualizace morfologie ložiska a rozložení jednotlivých technologických parametrů.

prosinec:
Vypracování závěrečné zprávy.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia36000,-36000,-
3. Materiálové náklady90000,-87680,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek70000,-48900,-
5. Služby78000,-131560,-
6. Cestovní náhrady30000,-35660,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory38000,-38000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)38000,-2200,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady380000,-
Uznané náklady380000,-
Celkem běžné finanční prostředky380000,-380000,-