Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/38
Název projektuSorpční vlastnosti fylosilikátů a jejich modifikací
ŘešitelSeidlerová Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuFylosilikáty patří mezi přírodní materiály, které mají řadu zajímavých vlastností, jako je například schopnost vazby organických a anorganických sloučenin na povrchu nebo uvnitř své struktury. V posledních několika letech jejich význam vzrostl především proto, že mohou sloužit jako nosič nanostrukturovaných sloučenin, které, aniž by ztratily své vlastnosti, jsou pevně kotveny a nemohou tak negativně ovlivňovat životní prostředí.
Projekt se bude zabývat následující problematikou:
1. Studiem sorpčních vlastností čistých přírodních fylosilikátů (vermikulitu a montmorillonitu) a jejich modifikací nanostrukturovanými kovy nebo oxidy kovů.
2. Návrhem a ověřením využití nanostrukturovaných fylosilikátů, např. ke stabilizaci nebezpečných odpadů z metalurgické výroby.
3. Možnostmi změny struktury fylosilikátů s cílem změnit sorpční vlastnosti, popř. navrhnout a ověřit jeho nové využití.
4. Studiem stability kovy a jejich oxidy nanostruktuvoaných fylosilikátů.
Členové řešitelského týmuIng. Michaela Tokarčíková, Ph.D.
Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
Ing. Eva Gryčová
Bc. Jiří Kubečka
Ing. Petra Majorová
Ing. Lucia Rozumová
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Ing. Alena Tilková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu je možné shrnout do následujících bodů:
1. Studovat, experimentálně ověřit a matematickým modelem popsat sorpci iontů kovů z vodného prostředí na vermikulitu a montmorillonitu.
2. Studovat, experimentálně ověřit a matematickým modelem popsat sorpci iontů kovů z vodného prostředí na kovy a jejich oxidy modifikovaném vermikulitu, popř modifikovaném jiném materiálu.
3. Úprava struktury fylosilikátů novými postupy delaminací, její charakterizace a popis přínosu této úpravy z hlediska jeho sorpčních vlastností.
4. Studium stability nanokompozitů fylosilikát/kov nebo fylosilikát/oxid kovu.

Výstupy:
- 2 diplomové práce s ukončením r. 2012
- 1 teze k doktorské práci s předpokládaným ukončením v r. 2013
- 3 doktorské práce s úvodními experimenty s přepokládaným pokračováním v následujících letech.
Prezentace výsledků bude probíhat na odborných konferencích (např. NanoCon2012 v Brně nebo Sjezd českých a slovenských chemických společností) a budou odeslány do odborných časopisů.

Jednotlivé fáze projektu v období od 1. 1. 2012 do 31. 12.2012:
První etapa: Delaminace zvoleného fylosilikátu – vermikulitu a charakterizace vzniklého produktu rentgenovou difrakcí, měřením velikosti povrchu a velikosti částic. Navazuje na již provedené práce, publikované např.:
MAJOROVA, P., GRYCOVA, E., SEIDLEROVA, MATEJKA, V., TURICOVA, M. Methods of Vermiculite Exfoliation. , In Nanocon 2011: 3rd International Conference, 21. – 23. 9. 2011, Brno, 2011, 67 s, ISBN 978-80-87294-23-9.
SEIDLEROVÁ, J., MAJOROVÁ, P., SIMHA MARTYNKOVÁ, G., SLÍVA A., Delamination of Vermiculite Particle Using Ultrasonic Treatment, Journal of Scientific Conference Proceedings, Vol. 3, p. 1 - 5, 2011.
Současně bude dále doplňována již provedena literární rešerše.
Druhá etapa: Na základě literární rešerše bude proveden plán experimentu se specifikací analytických prací pro zjištění sorpčních závislostí a vypracováním experimentálního postupu.
Třetí etapa: Experimentální provedení studia sorpcí vybraných polutantů a studium stability vybraných nanokompozitů ve vodném prostředí podle vypracovaného plánu. Ověření experimentálního postupu včetně sledování změn pevných sorbentů a nanokompozitů po styku s extrakčním činidlem metodami rentgenovou difrakcí (RTG), infračervenou spektroskopií, skenovací elektronovou mikroskopií. Po vyhodnocení ověřovacích experimentů provedení vlastní experimentální studie.
Čtvrtá etapa: Vyhodnocení provedených experimentů a jejich interpretace.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia90000,-90000,-
3. Materiálové náklady45000,-50050,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek15000,-5266,-
5. Služby25000,-25325,-
6. Cestovní náhrady20000,-23759,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21000,-21600,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady216000,-
Uznané náklady216000,-
Celkem běžné finanční prostředky216000,-216000,-