Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/37
Název projektuRozvoj přístupů ke zvyšování kvality a měření loajality zákazníků
ŘešitelVykydal David Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuDůležitým předpokladem úspěšného prosazení se kterékoliv organizace v dnešním tržním prostředí je kvalita poskytovaných produktů. Kvalitu lze chápat jako stupeň plnění požadavků souborem inherentních znaků, resp. znaků kvality. Z této definice lze vyvodit závěr, že úspěch organizace je mimo jiné spojen s její schopnosti identifikovat a především bezezbytku naplňovat požadavky zákazníků a dalších zainteresovaných stran na produkt. Tohoto cíle lze dosáhnou pomocí efektivní realizace základních procesů managementu kvality - plánování, řízení a zlepšování kvality.

Základní procesy managementu kvality, a tím i důslednější naplňování požadavků na produkt, lze výrazně zefektivnit využitím vhodných metod a nástrojů při jejich realizaci. V řadě případů nestačí aplikovat pouze základní metody managementu kvality, ale je potřeba přistoupit k pokročilejším technikám a širšímu uplatnění metod a nástrojů, které jsou zatím v oblasti managementu jakosti nedostatečně využívány.

Jedna z možností je zvýšení efektivity procesů plánování kvality s cílem důsledného naplňování požadavků na produkt, a tím i zvyšování spokojenosti a loajality zákazníků, což se projeví ve zlepšených ekonomických výsledcích organizací. Předmětem výzkumu v této oblasti bude posouzení možností uplatnění hodnotového inženýrství a nákladového hlediska při aplikaci tradičních nástrojů plánování kvality produktů.

Měření spokojenosti a loajality externích zákazníků a uplatňování zpětné vazby z tohoto měření je jedním z prostředků procesu neustálého zlepšování kvality. Spokojenost zákazníků je v mnoha českých organizacích alespoň formálně monitorována, resp. měřena. Nicméně je prokázáno, že dopad loajality zákazníků na ekonomické výsledky organizací je mnohem významnější , než vliv tzv. spokojenosti zákazníků. Měření loajality externích zákazníků, tj. budoucí chování zákazníků, projevující se především opakovanými a pozitivními referencemi je zatím v ČR aplikováno minimálně. Právě zaměření se na rozvoj přístupů k měření loajality zákazníků bude další oblastí tohoto výzkumu.

Nedílnou součástí procesů plánování, řízení a zlepšování kvality je využívání matematických a statistických metod k vyhodnocování dat spjatých s oblastí kvality. Je velké množství pokročilých matematických metod, které se dají uplatňovat v oblasti managementu kvality, především ve světovém měřítku. V České republice jsou tyto postupy aplikovány v minimální míře, a mnohé podniky se nedovedou s touto problematikou vypořádat tak, aby s toho profitovaly. Snahou bude v této oblasti výzkumu vytvořit určitou systematizaci v oblasti pokročilých statistických a matematických metod, které je možné v managementu kvality uplatnit.

Členové řešitelského týmuIng. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D.
Bc. Jiří Lička
Bc. Daniela Mlčoušková
prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.
Bc. Lucie Tesařová
Ing. David Vykydal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Základní cílem projektu je rozvoj přístupů ke zvyšování kvality prostřednictvím důslednějšího naplňování požadavků na produkt s využitím pokročilejších metod managementu kvality a přístupů k měření loajality externích zákazníků.

Dílčí cíle jsou stanoveny takto:

1. Posouzení možností uplatnění principů hodnotového inženýrství a nákladového hlediska při aplikaci tradičních metod plánování kvality.
Pro splnění tohoto cíle bude provedena analýza možností využití hodnotové analýzy a nákladového hlediska při aplikaci metod nástrojů plánování kvality a bude zpracován návrh metodiky využití vybraných metod s vazbou na hodnotové inženýrství a na náklady souvisejícími s poskytnutím produktu, který naplňuje identifikované požadavky na produkt.

2. Rozvoj přístupů k měření loajality zákazníků.
Pro splnění tohoto cíle bude v rámci řešení navržena metodika výběru vzorků zákazníků, sběru dat o jejich budoucím chování a způsoby vyhodnocování těchto dat pro tři základní typy loajality: nakupování, obhajování a udržování. Pro každý z těchto typů bude navržen soubor indikátorů pro vyjádření míry loajality a také způsob jejích komplexního vyjadřování. Pokud to bude možné, bude metodika z hlediska vhodnosti a aplikovatelnosti prověřena v podmínkách konkrétní organizace. A pokud by tato organizace souhlasila, byla by také identifikována statistickou analýzou vazba mezi změnami míry loajality a změnami ekonomické výkonnosti.

3. Systematizace současných přístupů využití moderních matematických a statistických metod k vyhodnocování dat spjatých s oblastí kvality.
Pro splnění tohoto cíle bude provedena analýza současného stavu v dané problematice a bude vytvořen přehled použitých pokročilých metod v oblasti kvality. Jeden z těchto přístupů bude podrobně rozpracován – vč. vyhodnocení přínosů a nedostatků v porovnáním s klasickým či tradičním postupem.

Výsledky řešení budou publikovány v odborných recenzovaných časopisech (např. Auspicia, Automa, Hutnické listy) a případně prezentovány v příspěvcích na odborných konferencích (Kvalita, Metal, apod). Výstupem řešení tohoto projektu budou diplomové práce Bc. Ličky, Bc. Tesařové a Bc. Mlčouškové.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
27336,-25015,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20400,-18668,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6936,-6347,-
2. Stipendia43200,-43200,-
3. Materiálové náklady52000,-64508,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek44000,-45638,-
5. Služby34464,-38293,-
6. Cestovní náhrady24000,-8346,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-