Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/36
Název projektuLaboratorní měření předem předpjatého zdiva
ŘešitelKozielová Marie Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt s názvem Laboratorní měření předem předpjatého zdiva navazuje na projekt SP2011/147 s názvem Experimentální měření předpjatého zdiva s kluznou spárou.
V loňském projektu byla provedena kompletace potřebného zařízení pro měření předpjatého zdiva a jeho úspěšné zprovoznění. Byla provedena řada měření, kde jako proměnné hodnoty do měření vstupovaly: předpínací síla (10 a 20% z celkové pevnosti zdiva, svislé zatížení a velikost kotevních desek). Dále bylo proveno vyhodnocení měření v podobě několika publikací.
V tomto roce bude projekt zaměřen na měření deformací předpjatého zdiva, které je vyzděno do připraveného laboratorního zařízení a bude použit materiál malty a cihel s jinou pevností. Dále budou vloženy do spár v průběhu zdění dvě nové předpínací tyče, jelikož u stávajících tyčí, které byly pro měření používány, došlo k protažení tyče při instalaci vyšších předpínacích sil. Nové tyče budou použity z pevnějšího materiálu a většího profilu, aby bylo možno vnášet do zdiva vyšší hodnoty předpínacích sil než doposud. Tudíž do měření přibudou další proměnné hodnoty v podobě jiné pevnosti zdícího a předpínacího materiálu a současně se bude měřit s proměnnou hodnotou svislého zatížení a různými velikostmi roznášecích desek a také jednosměrné a obousměrné předpínání. Měření deformací bude prováděno pomocí potenciometrických čidel, které se umístí ve více bodech zděného rohu, především v okolí kotevních desek. Což bude vyžadovat zakoupení alespoň 5ks potenciometrických čidel. Souběžně bude prováděno měření deformací v kluzné spáře a výsledky budou využívány k numerickému modelování pomocí MKP.

Plánovaný časový harmonogram:
Březen – duben – provedení vyzdění zděného rohu do laboratorního zařízení, měření deformací v kluzné spáře
Červen – září – měření deformací předpínaného zdiva (proměnné vstupní hodnoty), numerické modelování kluzných spár
Září – listopad – vyhodnocení výsledků měření
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Ing. Martina Šmiřáková, Ph.D.
Ing. Marie Kozielová, Ph.D.
Ing. Marie Kozielová, Ph.D.
Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Směr měření bude zaměřen na předpínání zděné konstrukce s vyšší předpínací silou v jednom směru, poté předpětí ve dvou směrech s použitím vyšších předpínacích sil a také různých hodnot svislého zatížení.
Výsledky měření tohoto projektu budou dále sloužit jako podklad pro budoucí ověření matematického modelování předpínání zdiva a interakce základových konstrukcí s kluznou spárou s podložím pomocí programu na bázi MKP. Na základě tohoto porovnání bude možné zlepšovat vytvořené modely a přiblížit se tak přesným a současně jednoduchým postupům pro modelování zdiva.
Tato měření budou rovněž sloužit jako podklad pro zpracovávání disertační práce předpjatého zdiva.
Cílem tohoto projektu je provedení laboratorního měření deformací předpjatého zdiva zejména v kotevní oblasti s různými vstupními parametry (svislé zatížení, předpínací síla, pevnost předpínací tyče, pevnost zdiva, předpínání v jednom i obou směrech) a následně jeho vyhodnocení, ve formě publikace na tuzemské konferenci a také publikace na zahraniční konferenci. Dalším cílem je využití poznatků z měření kluzných spár, pro zpracování tezí diplomové práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8500,-
2. Stipendia12000,-12000,-
3. Materiálové náklady13800,-11049,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-51358,-
5. Služby20000,-4154,-
6. Cestovní náhrady30000,-47239,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17700,-17700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady177000,-
Uznané náklady177000,-
Celkem běžné finanční prostředky177000,-177000,-