Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/35
Název projektuRozvoj metodiky přípravy preparátů pro elektronovou mikroskopii
ŘešitelVodárek Vlastimil prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na rozvoj metodiky přípravy preparátů pro elektronovou mikroskopii na nedávno zakoupených zařízeních, která pracují na principu iontového svazku. Techniky iontového ztenčování lze využít při přípravě preparátů jak z konvenčních kovových materiálů, tak i z netradičních materiálů (keramika, polymery, atd.). Příprava kvalitních preparátů je kriticky závislá na optimálních podmínkách iotového odlešťování. V případě nesprávných podmínek hrozí nebezpečí poškození povrchové vrstvy preparátů (vznik amorfní vrstvy na povrchu krystalických materiálů, nerovný povrch preparátů, transformace metastabilních fází, atd.). Řešení projektu bude věnováno rozvoji metodiky na následujících zařízeních:
1. ILion - zařízení pro přípravu kvalitních příčných řezů studovanými materiály pro účely řádkovací elektronové mikroskopie,
2. Ion Slicer - zařízení pro přípravu tenkých fólií pro prozařovací elektronovou mikroskopii.
Velkou pozornost je třeba věnovat mechanické úpravě vzorků před vlastním iontovým ztenčováním, pro dosažení přiměřené doby odlešťování je třeba volit různé parametry odlešťování na začátku a na konci procesu. Výsledná kvalita preparátů je kriticky závislá na nastavení podmínek finálního odlešťování.
Kvalita připravených preparátů bude přímo vyhodnocována za použití technik řádkovací a prozařovací elektronové mikroskopie.
Zvládnutí metodiky přípravy preparátů vytvoří předpoklady pro získání vysoce kvalitních výsledků elektronomikroskopického studia materiálů, ze kterých by příprava preparátů standardními metodami byla velmi komplikovaná nebo prakticky nemožná. To umožní rozšířit spektrum potenciálních aplikací na nedávno zprovozněných elektronových mikroskopech.
Členové řešitelského týmuIng. Jan Holešinský
Ing. Kateřina Konečná, Ph.D.
prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu lze formulovat následovně:
1. optimalizace podmínek přípravy příčných řezů na zařízení ILion. Pozornost bude zaměřena především na materiály s komplikovanou podpovrchou strukturou (vnitřní oxidace v kovových systémech, multivrstevnaté materiály, pájky, povrchově zpracované materiály).
2. optimalizace podmínek přípravy tenkých fólií pro účely prozařovací elektronové mikroskopie. V rámci rozvoje metodiky budou studovány jak konvenční technické materiály, např. multifázové kovové materiály, tak i netradiční materiály (neželezné slitiny).
Výstupem řešení budou optimalizované parametry přípravy preparátů za použití iontového svazku, které zabezpečí minimální výskyt artefaktů na povrchu preparátů. Výstupy tohoto projektu jsou nezbytnou podmínkou pro kvalitní výstupy práce jak na pracovišti řádkovací elektronové mikroskopie, tak i prozařovací elektronové mikroskopie.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
60300,-60300,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)45000,-45000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15300,-15300,-
2. Stipendia85000,-85000,-
3. Materiálové náklady0,-75552,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek78700,-0,-
5. Služby0,-7310,-
6. Cestovní náhrady14500,-10338,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26500,-26500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady265000,-
Uznané náklady265000,-
Celkem běžné finanční prostředky265000,-265000,-