Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/33
Název projektuFyzikální a počítačová simulace materiálových vlastností vybraných typů materiálů
ŘešitelRusz Stanislav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuTento projekt je zaměřen na fyzikální a počítačovou simulaci materiálových vlastností vybraných typů materiálů, a to vysokopevných ocelí, chromových ocelí a aluminidů železa. K fyzikální simulaci budou využity plastometry i laboratorní válcovací tratě, k počítačové simulaci programů typu TTFEM, QTSteel nebo Forge. Strukturní charakteristiky budou vyhodnoceny metalografickou analýzou a elektronovou mikroskopií.
Členové řešitelského týmuIng. Jaromír Horsinka
doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
Ing. Václav Šumšal
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Využití počítačové simulace plastometrických zkoušek k ověření rovnic pro získání základních termomechanických parametrů (napětí, deformace, deformační rychlost). Bude použito počítačových programů TTFEM, QTSteel, nebo Forge. Porovnání těchto simulací s daty získanými z fyzikálních plastometrů.

Vyhodnocení studie plastometrických zkoušek z 9 Cr oceli, další databáze jiných materiálů a možnosti jejich aplikace k počítačové simulaci účinnosti, k výpočtu energie disipované systémem, a k vyhodnocení odpevnění materiálu metodou stress-relaxation.

Teoretický rozbor problematiky zkoušení deformačních charakteristik za tepla tvářených materiálů, a to zejména pomocí plastometru Gleeble 3800 nebo Setaram.

Problematika tváření aluminidů železa Fe40AlZrB. Zjištění statické rekrystalizace pomocí přerušovaných plastometrických zkoušek. Vyhodnocování mikrostruktur aluminidů železa pomocí metalografických analýz.

S využitím počítačového programu Energy 4.0 zjišťování aktivační energie zkoumaného materiálu, a následné porovnání hodnot aktivačních energií jiných typů aluminudů železa.

Využití výsledků při sepisování diplomových a doktorských disertačních prací.

Publikace vybraných výsledků na konferencích (METAL 2012, Forming 2012 apod.) se snahou o výstupy zahrnuté do uznávaných databází (Web of Knowledge).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40035,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-29877,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10158,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady21300,-34409,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek7000,-6227,-
5. Služby60000,-22237,-
6. Cestovní náhrady30000,-55592,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26500,-26500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady265000,-
Uznané náklady265000,-
Celkem běžné finanční prostředky265000,-265000,-