Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/32
Název projektuVyužití moderních prostředků automatizace pro řízení neprůmyslových systémů
ŘešitelŠvec Pavel Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuObor automatizace technologických procesů dnes představuje komplexní použití řídicích systémů a dalších komponent automatizační techniky při zásadním požadavku zajistit vysoký stupeň provozuschopnosti a bezpečnosti řízeného technologického zařízení. Celkový výsledek je potom dán jak použitými technickými a programovými prostředky, tak zejména kvalitou inženýrských činností založených na příslušných znalostech a zkušenostech.
Vlastní řízení nepřetržitě provozovaných technologických procesů bude směřovat ke stále širšímu využívání inteligentních čidel a akčních členů. S rostoucí složitostí celé soustavy řízení bude stále větší úlohu hrát diagnostika jak vlastního řídicího systému, tak především řízených soustav. Využívány budou stále komfortnější a komplexnější nástroje pro podporu projektování a údržby po celou dobu provozního života řídicího systému.
Předmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je návrh možností využití výše uvedených moderních prostředků automatizační a regulační techniky pro řízení neprůmyslových systémů.
Členové řešitelského týmuIng. Helena Nováková
Ing. Mária Krajňáková
Ing. Pavel Švec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem předkládaného návrhu projektu je návrh možností využití moderních prostředků automatizační a regulační techniky pro řízení neprůmyslových systémů. V rámci řešení bude pozornost zaměřena např. na prostředky bezdrátové identifikace, inteligentní regulace s bezdrátovým přenosem, využití laserových a biometrických snímačů apod., které představují moderní nástroje při řešení dané problematiky.


1. etapa
leden – listopad 2012
řešení úloh uživající moderním prostředků automatizační a regulační techniky v oblasti neprůmyslových systémů.

2. etapa
listopad – prosinec 2012
Verifikace výsledku
Zhodnocení a tvorba závěrečné zprávy

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
45000,-50000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)29700,-37314,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15300,-12686,-
2. Stipendia75000,-75000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek65000,-67107,-
5. Služby10000,-12539,-
6. Cestovní náhrady30000,-20354,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-