Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/31
Název projektuDiagnostika vzduchotěsnosti budov s využitím statistických metod řízení kvality
ŘešitelKraus Michal Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému
Současné legislativní standardy vyžadují, aby výstavba byla co nejvíce energeticky efektivní. Jedním ze základních principů energeticky efektivních budov je dokonale vzduchotěsná obálka budov. Dokonale vzduchotěsná obálka je charakteristická absencí „větracích“ spár a netěsností obvodového pláště budovy. Při projektování domů se prakticky vždy předpokládá vysoká kvalita realizovaných prací, na základě tohoto předpokladu se počítá potřeba tepla pro provoz budovy. V praxi se často vyskytují netěsnosti v obalovém plášti, což může mít za následek zvýšení tepelných ztrát objektu, narušené mikroklima uvnitř budovy, ale také nepříznivé ovlivňování životnosti jednotlivých konstrukčních celků.

b) Metodologie výzkumného projektu.
Základní datovou základnu projektu budou tvořit především sekundární data získaná z dostupných zdrojů Fakulty stavební, VŠB-TUO, Centra pasivních domů, a dalších kooperujících stran projektu (např. MSDK, Intoza, Dektrade a další). V rámci projektu se předpokládá oslovení odborníků z oblasti měření vzduchotěsnosti s žádostí o spolupráci - poskytnutí relativních dat pro vyhodnocení (Asociace Blower Door CZ).

Pro zpřesnění a zvýšení statistické validity a reliability dat je možno datovou základnu doplnit o vlastní výstupy měření Blower Door Testu. V rámci projektu se předpokládá výběr minimálně 5 vhodných objektů a provedení samotného měření těsnosti budovy. Před provedením samotného měření bude vybraný objekt vždy diagnostikován z hlediska stavební fyziky pro různé odhadované stavy těsnosti využitím vhodného softwaru – AREA, TEPLO, ENERGIE, ZTRÁTY, STABILITA. Po provedení samotného měření metodou Blower Door Testu již realizované stavby bude zpětně výsledná hodnota měření dosazena do výpočtů energetické náročnosti a celý proces výpočtu bude verifikován. Závěrem samotného měření je stanovit, zda předpoklad v projekční fázi (vysoká kvalita realizace stavby) je nadhodnocený nebo podhodnocený a odhadnout procentuální chybu.

V projektu se předpokládá využití upraveného metodického postupu Seven Step Solving Problem (SSSP), který zahrnuje statistické a kvalitativní metody. Adjustace metody spočívá v eliminaci posledních tří kroků metodologického postupu, poněvadž tyto části není možné zpracovat v horizontu jednoho roku. I přes tuto úpravu lze metodologický postup považovat za velmi přínosný v oblasti teoretického a praktického zkoumání vzduchotěsnosti budov.

Finální metodologie SSSP, respektive FSSP (Four Step Solving Problem) se skládá ze čtyř kontinuálních částí, které budou zároveň reflektovat harmonogram řešeného projektu.

První část metodologie SSSP se zabývá definováním zkoumaného problému, zároveň se stanovují klíčové parametry očekávaného zlepšení. Ve druhé části se přistupuje ke sběru a analýze dat, přičemž dochází k exploratorní diagnostice dat, a následně k ověření statistické významnosti datové základny s pomocí statistického testování hypotéz parametrickými i neparamatrickými testy, například ANOVA, Chí-kvadrát test, Kruskal-Wallisův test apod. V případě nepříznivých výsledků se přistupuje k doplnění datové základny. Třetí část postupu se zaměřuje na analýzu příčin řešeného problému, přičemž se plánuje využití základních nástrojů řízení kvality. Za vhodné nástroje lze považovat Ishikawův diagram, Paretův diagram, regulační a korelační diagramy, popř. brainstorming s odborníky z praxe. Poslední, čtvrtá, část postupu přistupuje k implementaci zjištěných výstupů a hledání nejpravděpodobnější příčiny zkoumaného problému. V této fázi se také předpokládá konzultace s odborníky z praxe s pomocí brainstormingového šetření.

c) základní literatura v rámci výzkumného projektu
- NOVÁK, Jiří. Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov . Vyd. 1. Praha : Grada Publishing, 2008. 203 s. ISBN 978-80-247-1953-5.
- BLECHARZ, Pavel. Základy moderního řízení kvality . Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2011. 122 s. ISBN 978-80-86929-75-0.
- RAZZAK RUMANE, Abdul. Quality Management in Construction Projects . 1st ed. New York : CRC Press, 2010. 464 s. ISBN 978-1439838716.
- WILSON, Alex; PIEPKORN, Mark. Green Building Products. 3rd ed. Canada : New Society Press, 2008. 352 s. ISBN 978-0865716001.
- ANDĚL, Jiří. Statistické metody . 4. upr. vyd.. . Praha : Matfyzpress, 2007. 299 s. ISBN 978-80-7378-003-6.
- FABIAN, František. Statistické metody řízení jakosti . 1. vyd. Praha : Česká společnost pro jakost, 2007. 390 s. ISBN 978-80-02-01897-1.
- ČSN 73 0540-2 : Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Praha : Český normalizační institut, 2002. 36 s.
- EU. Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov. In Úřední věstník Evropské Unie. 2010, 153, 2002/31/EU, s. 13-35.
- ČSN EN 13 829 : Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov. Praha : Český normalizační institut, 2001. 28 s.
- TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 2 : Principy a příklady. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 204 s. ISBN 978-80-247-2061-6.
- NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava : JAGA Group, 2009. 207 s. ISBN 978-80-8076-077-9.


Členové řešitelského týmuIng. Barbora Hrubá, Ph.D.
Ing. Filip Konečný
Ing. Michal Kraus
Ing. Michal Kraus
Ing. Jiří Labudek, Ph.D.
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)a) Stručný popis předpokládaných výsledků:
Hlavním cílem projektu je charakterizovat a diagnostikovat dosavadní vývoj v oblasti vzduchotěsnosti staveb pomocí statistických metod řízení kvality. Pomocí vhodných metod a výpočtového aparátu vyvodit závěry - závislosti, definice slabých a silných míst procesu, jejich příčiny a důsledky v oblasti měření vzduchotěsnosti staveb.

Dalším cílem projektu je vyhodnocení objektů a vlivu těsnosti obvodových plášťů na ztrátu větráním a z toho vyplývající přesnost výpočtu potřeby tepla budov v projekční praxi.

Vedlejším přínosem projektu je navázání spolupráce studentů doktorského studia v interdisciplinární oblasti a syntéza poznatků v oblasti vzduchotěsnosti budov s využitím statistických nástrojů a metod řízení kvality. Předpokládá se také navázání spolupráce s odborníky v oblasti vzduchotěsnosti v ČR.

b) Předpokládané výstupy:
- min. 1-2 příspěvky na tuzemských konferencích
- STRUCTURA 2012 (listopad – prosinec 2012)
- DOKBAT 2012 (duben 2012)
- QUAERE 2012 (květen 2012)
- CZECHSTAV 2012 (říjen 2012)

- min. 1-2 články v některých z českých recenzovaných časopisů (Jrec):
- Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada stavební ISSN 1213 - 1962
- Littera Scripta ISSN 1802 - 503X
- Časopis Stavebnictví ISSN 1802 - 2030
- Stavební obzor ISSN 1210 – 4027

- podklady pro disertační práce řešitelů projektu

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16750,-16702,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12500,-12500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4250,-4202,-
2. Stipendia55000,-55000,-
3. Materiálové náklady0,-341,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby3000,-14400,-
6. Cestovní náhrady15250,-3557,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-