Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/28
Název projektuSnížení energetické náročnosti procesů v metalurgii
ŘešitelVlček Jozef doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředkládaný projekt řeší problematiku možností snížení energetické náročností výrobních procesů v metalurgickém průmyslu. Výroba kovů je energeticky silně náročná ve všech svých etapách. Náklady podniků na energii jsou řazené mezi strategické finanční toky. Navíc vysoká energetická náročnost uvedeného průmyslového odvětví vyžaduje dostatečný výkon energetických zdrojů. Přes snahu zaměřenou na zvýšení podílu obnovitelných energetických zdrojů je v České republice energie zajišťovaná především z fosilních a jaderných zdrojů. Provoz energetických jak obnovitelných tak i neobnovitelných je společensky citlivou otázkou. Je jedním z hlavních národních a také celoevropských cílů snižovat energetickou náročnost průmyslových technologií.
Prezentovaný projekt, který svým rozsahem se řadí mezi projekty malého rozsahu si neklade za cíl návrh systémových změn směrujících k plošnému poklesu energetické náročnosti výroby kovů, ale hledá dílčí možnosti energetických úspor v oblastech, které řešitelské pracoviště dobře ovládá. Hlavním nástrojem pro dosažení uvedeného cíle je optimalizace v současné době provozovaných procesů a dále hledání prostoru pro aplikace keramických materiálů, které svými vlastnostmi sníží energetické ztráty vysokoteplotních procesů.
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Burda
Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Ing. Lenka Mrňková
Ing. Mario Machů, Ph.D.
Ing. Quang Loc Pham
prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
prof. Dr. Ing. René Pyszko
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Ing. Anežka Volková
Ing. Dmitry Zhukov
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Zapojení studentů do vědecké činnosti pracoviště
- Hodnocení procesů přestupu tepla v metalurgických procesech a návrh snížení jejich energetické náročnosti
- Vývoj a aplikace izolačních žárovzdorných keramických materiálů

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-20100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia55000,-55000,-
3. Materiálové náklady40000,-73764,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek55000,-9573,-
5. Služby22000,-36043,-
6. Cestovní náhrady32900,-30520,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-