Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/26
Název projektuVyužití umělé inteligence při získávání znalostí o softwarovém procesu
ŘešitelKožusznik Jan Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPopis projektu
-------------------
Posláním tohoto projektu je prohlubování spolupráce mezi skupinou, která se zabývá softwarovým inženýrstvím a skupinou teoretické informatiky.
Softwarové inženýrství obecně řeší problematikou, jak efektivně vyvíjet kvalitní software [Pfleeger and Atlee 2009]. Skupina softwarového inženýrství má znalosti v oblastech procesního řízení, automatizace procesů a jejich specifikace, a v oblasti specifikace požadavků [Pohl 2010]. Na tuto problematiku chceme využít přístup a potenciál oboru umělá inteligence.
Umělá inteligence prožívá v současnosti renesanci a uplatňuje se nejen při řešení problémů automatického zpracování textu [Norvig and Aldhous 2011], dolování znalostí ale také například při automatické řízení vozidel (např. [Dolgov et al. 2009; Kummerle et al. 2009; Petrovskaya and Thrun 2009; Petrovskaya and Thrun 2009; Thrun 2005]) a v jiných oblastech. Částí oboru umělá inteligence je i problematika reprezentace znalostí [Russell and Norvig 2009]. Touto problematikou se zaobírá mimo jiné část skupiny teoretické informatiky[Duží et al. 2011]. Dalšími výzkumnými tématy této skupiny je také zpracování přirozeného jazyka.

Návaznost
--------------
Tento projekt navazuje na již realizovaný projekt SP2011/56, který se zabýval tématikou modelování softwarových procesů pomocí znalostní reprezentace. Naší snahou je oproti předchozímu projektu využít získané zkušenosti při řešení specifických cílů.
Toho chceme docílit spojením znalostí řešitelů, kteří se zabývají problematikou procesů a těch kteří vědecky působí na poli ontologií a znalostních bází, čímž dosáhneme synergického efektu dalšího rozvoje oblastí za účelem využití výsledků v metodikách softwarového procesu.
Abychom patřičně využili potenciál našeho týmu, chtěli bychom téma i nadále rozvíjet přípravou dalších externích grantů a projektů.
Předložený projekt také tematicky navazuje na projekt "EC 5.1 SPK01/029 - Rozvoj IT Cluster 2009-2012" část 1.1 „Vývoj metodiky procesního vývoje software“ jejímž cílem je zefektivnění procesu vývoje software v softwarových firmách. Jedná se o praktický projekt, který bude ukončen v březnu 2012. V rámci řešení tohoto projektu mimo jiné vyvstaly mnohé problémy (např. závislosti modulů a jejich provázání proměnné v čase, sledování zdrojů, problém se správou závislostí požadavků a provázání do dalších fází u produktových řad apod.), k jejichž efektivnímu řešení je potřeba dalšího výzkumu a nasazení teoretického aparátu. Vybudování takovýchto řešení přesahuje rozsah původního projektu. V tomto navrhovaném projektu bychom se chtěli věnovat právě návrhům konkrétních řešení jednotlivých specifických problémů pomocí metod umělé inteligence. Tým řešící předchozí projekt je z velké části zúčastněn i na tomto projektu (Svatopluk Štolfa, Jan Kožusznik, Ondřej Koběrský, Jakub Štolfa), aby došlo pokud možno k co nejlepšímu přenosu informací z praxe do teorie a poté zpětné nasazení do praxe, díky kontaktům, které si jednotliví členové týmu řešením předchozího projektu vytvořili.


Použitá literatura
-----------------------
DOLGOV, D., THRUN, S., MONTEMERLO, M. AND DIEBEL, J. Path Planning for Autonomous Driving in Unknown Environments. In O. KHATIB, V. KUMAR AND G.J. PAPPAS. Experimental Robotics. 2009, vol. 54, p. 55-64.
DUŽÍ, M., ČÍHALOVÁ, M. AND MENŠÍK, M. Ontology as a logic of intensions. 2011. ISSN 09226389 (ISSN); 9781607506898 (ISBN).
KUMMERLE, R., HAHNEL, D., DOLGOV, D., THRUN, S., BURGARD, W. AND IEEE. Autonomous Driving in a Multi-level Parking Structure. In Icra: 2009 Ieee International Conference on Robotics and Automation, Vols 1-7. 2009, p. 1167-1172.
NORVIG, P. AND ALDHOUS, P. Google's data junkie. New Scientist, Apr 2011, vol. 210, no. 2810, p. 26-27.
PETROVSKAYA, A. AND THRUN, S. Efficient Techniques for Dynamic Vehicle Detection. In O. KHATIB, V. KUMAR AND G.J. PAPPAS. Experimental Robotics. 2009, vol. 54, p. 79-91.
PETROVSKAYA, A. AND THRUN, S. Model based vehicle detection and tracking for autonomous urban driving. Autonomous Robots, Apr 2009, vol. 26, no. 2-3, p. 123-139.
PFLEEGER, S.L. AND ATLEE, J.M. Software Engineering: Theory and Practice. Prentice Hall, 2009. ISBN 0136061699.
POHL, K. Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, 2010. ISBN 3642125778.
RUSSELL, S. AND NORVIG, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice Hall, 2009. ISBN 0136042597.
THRUN, S. 175 miles through the desert. In U. FURBACH. Ki2005: Advances in Artificial Intelligence, Proceedings. 2005, vol. 3698, p. 17-17.
Členové řešitelského týmuprof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Ing. David Ježek, Ph.D.
Ing. Ondřej Koběrský
Ing. Michael Alexander Košinár
Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Ing. Jakub Macek
Mgr. Marek Menšík, Ph.D.
Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
Ing. Lukáš Vích
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1.) Dolování znalostí z dat, která vznikla v reálném procesu.
2.) Podpora procesního řízení pomocí umělé inteligence.
3.) Modelování a reprezentace požadavků pomocí znalostí.
4.) Prezentace výsledku na konferencích. Kritériem pro výběr konferencí:
- Indexace příspěvků konference firmou Thomson-Reuters (bodový zisk dle metodiky RIV),
- Prestiž konference v oblasti znalostních přístupu a modelování softwarových procesů (snaha navázat další kontakty s lidmi, kteří v této oblasti působí a mají špičkové výsledky),
- Finanční náročnost účasti na konferenci(snaha nečerpat zbytečně velké množství prostředků na konference, které mají „levnější“ obdobu v jiných minimálně stejně kvalitních konferencích).
5.) Publikace v časopisech, které mají přidělen impaktní faktor a jsou vedeny v databázi společnosti Thomson-Reuters. Vybrané časopisy, které bychom chtěli v budoucnu obeslat, budou určitě patřit mezi tyto:
- Journal of Systems and Software (Elsevier, ISSN: 0164-1212),
- Empirical Software Engineering (Springer, ISSN: 1382-3256),
- Computer Journal (Oxford Journals, ISSN: 0010-4620),
- Transactions on Software Engineering and Methodology (ACM, ISSN: 1049-331X),
- IEEE Software (IEEE, ISSN: 0740-7459),
- IEEE Transactions on Software Engineering (IEEE, ISSN: 0098-5589),
- Requirements Engineering (Springer, ISSN: 0947-3602),
- Software Quality Journal (Springer, ISSN: 0963-9314).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
40200,-40200,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)30000,-30000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti10200,-10200,-
2. Stipendia60300,-60300,-
3. Materiálové náklady0,-11092,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek20000,-6624,-
5. Služby0,-0,-
6. Cestovní náhrady230500,-232784,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory39000,-39000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady390000,-
Uznané náklady390000,-
Celkem běžné finanční prostředky390000,-390000,-