Schválené projekty 2012

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2012

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 40 767 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 019 175 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultačástka v  Kč
FBI 1 135 000
EKF 5 252 000
FAST 2 282 000
FS 7 631 476
FEI 9 323 810
HGF 6 829 216
FMMI 7 293 498
CELKEM 39 747 000

(825,-Kč rezerva)

KódSP2012/25
Název projektuExperimentální studium anorganických heterogenních soustav
ŘešitelDobrovská Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2012 - 31.12.2012
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je získání nových poznatků o chování a vlastnostech vybraných heterogenních systémů. Důraz je kladen především na experimentální výzkum těchto systémů. Pozornost bude zaměřena na tři oblasti studia:

a) Na základě výsledků získaných na našem pracovišti při studiu systémů na bázi Fe-C v minulém roce, bude toto studium rozšířeno o reálné vzorky ocelí s různým obsahem přimíšených prvků (Si, Cr, Mn…) pomocí metod DTA a DSC. U vzorků ocelí budou studovány termofyzikální vlastnosti – teploty a entalpie fázových přeměn. Předmětem výzkumu bude také posuzování vlivu experimentálních podmínek na oduhličování vzorků na bázi Fe-C během termických analýz. Tato problematika bude zaměřena především na vliv atmosféry na oduhličování vzorků. Dále budou studovány tepelné kapacity metodami DSC, Heat flux DSC (pro velké vzorky) a Drop kalorimetrie.

b) Studium chování oxidických systémů na bázi SiO2, Al2O3, CaO, MgO a MnO za vysokých teplot. Experimentálně bude studováno mezifázové napětí oxidický systém – ocel pomocí originální metodiky vyvinuté na našem pracovišti. Dále bude studováno viskózní chování těchto oxidických systémů, pro získání experimentálních dat viskozity bude použit vysokoteplotní viskozimetr Anton Paar. Toto zařízení je schopno určovat viskozitu oxidických tavenin v rotačním i vibračním modu do teplot 1600°C. Dále bude zprovozněn prototyp vibračního viskozimetru, bude provedena kalibrace a počáteční experimentální měření viskozity. Pozornost bude také věnována ověřováním funkčnosti matematických modelů pro výpočet viskozity.

c) Studium heterogenních katalytických reakcí, a to katalytický rozklad N2O a fotokatalytická redukce CO2 a N2O, které patří mezi skleníkové plyny. Katalytický rozklad N2O bude testován v laboratorním i poloprovozním měřítku za přítomnosti směsných oxidických systémů, které budou modifikovány vybranými alkalickými kovy (Na, Cs), popř. naneseny jako aktivní složky na různé nosičové materiály. Katalyzátory budou testovány v simulovaných procesních podmínkách, které odpovídají složení odpadního plynu z výroby kyseliny dusičné. Důležitým úkolem bude optimalizace chemického složení modifikovaných katalyzátorů, tzn. optimalizace množství přidaného alkalického kovu, tzv. promotoru. U nanesených systémů bude zapotřebí navrhnout správnou velikost a tvar katalyzátoru tak, aby byl optimální z hlediska tlakové ztráty na tok plynu. Rozklad N2O bude studován i pomocí fotokatalýzy v přítomnosti modifikovaných polovodičových katalyzátorů, např. TiO2 (práškový, nanesený na skle). Fotokatalýza bude využita i pro výzkum redukce CO2, která bude studována na různých katalyzátorech a v různých redukčních prostředích. V rámci studia bude zjišťován i vliv geometrie reaktoru na účinnost redukce CO2. Výsledky obou procesů – katalýzy a fotokatalýzy – mohou být využity pro praktické aplikace, zejména při čištění odpadních plynů.
Členové řešitelského týmuIng. Žaneta Chromčáková
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Bc. Tomáš Korbel
Ing. Svatopluk Michalik
Ing. Martin Reli, Ph.D.
Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
Ing. Silvie Rosypalová, Ph.D.
Ing. Monika Kawuloková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je získání původních experimentálních dat, na jejichž základě budou formulovány nové poznatky o vlastnostech a chování zkoumaných systémů při přesně definovaných podmínkách. Původní výsledky a nové poznatky budou zveřejněny dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje: a) bude připraven min. 1 článek do impaktovaného časopisu; b) bude připraven min. 1 článek do recenzovaného časopisu. Dále budou doktorandi presentovat dílčí výsledky na mezinárodních konferencích (a v jejich sbornících) a studenti magisterského studia budou výsledky presentovat ve svých diplomových pracích.
Získané výsledky a nové poznatky také přispejí k rozvoji poznání v oborech chemická metalurgie a v príbuzných oborech. Výsledky mohou být také využity v technické praxi.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
4020,-4020,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)3000,-3000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1020,-1020,-
2. Stipendia160000,-160000,-
3. Materiálové náklady24480,-31805,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek14000,-0,-
5. Služby6000,-10070,-
6. Cestovní náhrady30000,-32605,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26500,-26500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady265000,-
Uznané náklady265000,-
Celkem běžné finanční prostředky265000,-265000,-